Sjelle Bylaug Beretning GF 2019

Sjelle Bylaug

Formandens beretning, generalforsamling 19. februar 2019

 • Bestyrelsens arbejde
  • Bestyrelsesmøder og borgermøder
   Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvis indhold hovedsagligt har omhandlet: Strategiplan for udarbejdelse af høringssvar om Skanderborg Kommunes plan om tillæg til kommuneplanen vedr. landsbyudvikling.
   Der blev udarbejdet en plan for afholdelse af to visionsmøder med borgerne og interessenterne i Sjelle og omegn.Borgermøderne blev afholdt henholdsvis medio april og medio maj. På baggrund af drøftelserne og forslag fra disse møder, udarbejdede Bylauget sit høringsvar til Skanderborg Kommune.
   Selv synes vi i Bylauget, at det var en succes og en meget positiv oplevelse, at så mange borgere fandt vej til møderne og mindst deltog aktiv i møderne.
  • En god sidegevinst var også, at der var repræsentation fra både Herskind og Skjørring, samt fra skole, og private virksomheder i vores område.

Bylauget afventer kontakt / svar fra Skanderborg Kommune om landsbyudviklingen.
Bylaugets Proces, strategiplan og høringssvar kan ses på www.sjelle.dkunder fanebladet <Bylaug>

 • Hans og årets Sjelle Borger 2018
  På grund af et sammenfald af, at flere af bylaugets medlemmer var forhindret til at deltage i årets Skt. Hans, kontaktede Bylauget Forsamlingshuset gæve bestyrelse om, at de måske kunne / ville overtage arrangementet. Bylauget udpegede årets Sjelleborger så årets kåring kunne ske traditionen tro. Årets Sjelle Borger 2018 blev meget velfortjent Vinni Bøgelund Jensen. Endnu en gang Tillykke til Vinni og tusind tak til Forsamlingshusets bestyrelse for, at I så velvilligt tog opgaven om afholdelse af Skt. Hans på jer.
 • Trafikudvalg og BUS 112
  Trafikudvalget består af: Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim og Bjørn, samt suppleret med et arbejdshold, som tager fat i både regn og slud.
  Anders vil lige og lidt orientere om Trafikudvalgets arbejde, planer om trafikdæmpning, cykelsti, renovering af fortove og Bus 112
 • Andre møder på tværs i kommunen og Landsbysamvirket
  I forbindelse med Skanderborg Kommunes plan om landsbyudvikling, blev der afholdt et opfølgningsmøde / inspirationsmøde på Fælleden, hvor flere landsbyer gav korte oplæg om sine ønsker og drømme. Fra Sjelle deltog vi med eget lille oplæg.
  Landsbysamvirket i Skanderborg afholdte sin årlige generalforsamling i Sjelle Forsamlingshus, og selvfølgelig deltog Bylauget sammen med repræsentanter for Forsamlingshuset og trafikudvalg. Som nævnt i vores beretning på sidste års generalforsamling, vil Bylauget prioritere, at deltage i Landsbysamvirkets generalforsamlinger og øvrige arrangementer. Dette har vi gjort i 2018 med deltagelse i Landsbysamvirkets generalforsamling, samt lynkursus om ansøgning hos fonde.
 • dk, Nyhedsbrev og Facebook

Sjelle.dk er en hjemmeside som retter sig til borgerne i Sjelle By og omegn. Hjemmesiden drives af Sjelle Bylaug og udelukkende ved frivillig arbejdskraft.

Hjemmesiden servicerer også Sjelle Vandværk og Sjelle Forsamlingshus.

Finansieringen af hjemmesiden sker ved frivillige bidrag og ved mailkontingent. Frivillige bidrag er på kr. fra 50,- og mailkontingent er på kr. 50,- Indbetaling kan ske til Sjelle.dk konto, eller kontant, som f.eks. her på generalforsamlingen.

Regnskab for Sjelle.dk fremlægges selvfølgelig på Sjelle Bylaugs årlige generalforsamling til drøftelse og godkendelse.

I april 2016 begyndte Sjelle.dk at udsende elektroniske Nyhedsbreve. Via hjemmesiden sjelle.dk kan der tilmeldes / afmeldes til dette nyhedsbrev. P.t er der 101 mailadresser tilknyttet Sjelle.dk’s nyhedsbrev.
Sjelle Bylaug har også succes med sin Facebook profil. Til denne er Nyhederne fra Sjelle.dk / Nyhedsbrevene linket..

Der skal lyde en stor opfordring til at støtte vores hjemmeside via frivillige beløb og betaling af årligt kontingent. I er også meget velkommen til at indgå i det praktiske arbejde på hjemmesiden.

 • Bestyrelsen Fremtidige arbejde
  • Fremadrettet vil Bylaugets Fokus stadig være på trafik og tilgængelighed i og omkring Sjelle By og omegn.
  • Sjelle Bylaug vil aktivt og konstruktivt indgå i det forventede samarbejde med Skanderborg Kommune om landsbyudvikling i vores området, herunder eventuelle nye lokalplaner for udstykning af parceller og se på muligheder hvor der er eventuelle behov for private virksomheders for udvidelse.
  • Bylauget vil prioritere opretholdelse af landsbyidyllen, arbejde for at byen får fællesareal og mødested, samt stisystemer i og omkring byen, og på tværs af de 3 landsbyer, Herskind, Sjelle og Skjørring.
  • Demografien viser, at det er vigtigt med tiltrækning af nye borgere, og gerne børnefamilier. Det stiller store krav til byen, hvis den forsat skal forblive at være en attraktiv landsby at bosætte sig i.
   Derfor ser Bylauget det også som nødvendigt, at vi i højere grad står sammen f.eks ved at nedsætte nogle udvalg / ad hoc. Udvalg:

   • eks
    • udvalg til stisystemer og naturstier
    • udvalg for opretholdelse af landsbyidyllen
    • udvalg for modtagelse af nye tilflyttende borgere
    • udvalg til genindførelse af juletræsfest
    • udvalg for visionær tænketank, gerne med tanker om udnyttelse af fondsmidler og Skanderborg Kommunes Landsbypulje.
     sidstnævnte var Bylauget medunderskriver af forslag om kommunale udviklingspulje. Byrådet afsatte kr. 5 mio til denne pulje for år 2019 og 2020.
 • Afsluttende bemærkninger
  • Afslutningsvis retter formanden en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og trafikudvalget, arbejdsgruppen samt alle andre som har gjort en stor indsats for byen, såvel sammen som individuelt.

Stor tak til Birthe og Kim for husly og skøn forplejning til Bylaugets bestyrelsesmøder.
Stor tak til trafikudvalget og trafikudvalgets arbejdsgruppe med renovering af fortovene.

Tusind tak til Sjelle Forsamlingshus for, at de vil huse os ved generalforsamlingerne, Tak for mad, tak for kage og kaffe.

Og til sidst, tusind tak til de som har givet et frivilligt bidrag og til de som har betalt kontingent for 2018, og tak til jer som har betalt for 2019 og ikke mindst til de som inden så længe betaler for 2019.

Sjelle den 19. februar 2019, Steen Frøslev