Sjelle Bylaug, Beretning GF 2020

Sjelle Bylaug

Formandens beretning, generalforsamling 18. februar 2020

Bestyrelsens arbejde

 • Bestyrelsesmøder og borgermøder
  • Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvis indhold har omhandlet: Skanderborg Kommunes plan om tillæg til kommuneplanen vedr. landsbyudvikling, samt Stiprojekt.
  • Bylauget har været i kontakt med Skanderborg Kommune om landsbyudviklingen omhandlende byafgrænsning og konkret drøftelse af muligheder for nye byggegrunde.
   Byrådets Økonomiudvalg drøfter netop i morgen det ny tillæg til kommuneplan omhandlende landsbyerne. Link
 • Skt. Hans
  • Lilian blev årets Sjelle Borger 2019
   Som Årets Sjelle Borger 2019 blev Lillian kåret ved årets skt. hans. Endnu engang stort tillykke.
  • Traditionen Tro afholdte Bylauget årets Skt. Hans fest og bål ude hos Finn og Åse. Stor tak til Finn og Åse for at I ligger mark og bål til.
   Overskuddet fra salg af øl, sodavand og pølser går direkte ned i Bylagets “slunkne foreningskasse”.
 • Andre møder på tværs i kommunen og Landsbysamvirket
  • Landsbysamvirket i Skanderborg afholdte sin årlige generalforsamling 2019 i Tebstrup Forsamlingshus, og har netop afholdt sin generalforsamling 2020 i Stjær Forsamlingshus.
   Zita er på andet år i Landsbysamvirkets bestyrelse.
  • Landsbysamvirket har den 7. marts afholdt arrangement med titlen “Trafikken i din landsby”. Et årligt tilbagevende arrangement hvor Skanderborg Kommune, Veje og Trafik orienterer om kommunens prioriteringer og planer, samt konkret dialog om landsbyernes ønsker og behov.
  • I 2020 afvikles arrangementet Trafikken i din landsby” i Herskind Forsamlingshus 2. marts kl. 19:00 -21:30. Her er alle velkomne.
 • Sjelle.dk, Nyhedsbrev og Facebook
  Sjelle.dk er en hjemmeside som retter sig til borgerne i Sjelle By og omegn. Hjemmesiden drives af Sjelle Bylaug og udelukkende ved frivillig arbejdskraft.
  Hjemmesiden servicerer også Sjelle Vandværk og Sjelle Forsamlingshus.
  Finansieringen af hjemmesiden sker ved frivillige bidrag og ved mailkontingent. Frivillige bidrag er på kr. fra 50,- og mailkontingent er på kr. 50,- Indbetaling kan ske til Sjelle.dk konto, eller kontant, som f.eks. her på generalforsamlingen.Regnskab for Sjelle.dk fremlægges selvfølgelig på Sjelle Bylaugs årlige generalforsamling til drøftelse og godkendelse.I april 2016 begyndte Sjelle.dk at udsende elektroniske Nyhedsbreve. Via hjemmesiden sjelle.dk kan der tilmeldes / afmeldes til dette nyhedsbrev. P.t er der 101 mailadresser tilknyttet Sjelle.dk’s nyhedsbrev.
  Sjelle Bylaug har også succes med sin Facebook profil. Til denne er Nyhederne fra Sjelle.dk / Nyhedsbrevene linket..Der skal endnu engang lyde en stor opfordring til at støtte vores hjemmeside via frivillige beløb og betaling af årligt kontingent. I er også meget velkommen til at indgå i det praktiske arbejde på hjemmesiden.
 • Bestyrelsen Fremtidige arbejde
  • Nye prioriteter:
   • Skolestruktur (flytning af 7, 8 og 9 kl.)
   • Klyngesamarbejde ml. Landsbyerne nord for åen”
   • Højskolearrangement LINK
   • Landsbykonference afholdes den 19. september 2020
  • Overførte prioriteringer fra tidligere år:
   • Fremadrettet vil Bylaugets Fokus stadig være på trafik og tilgængelighed i og omkring Sjelle By og omegn.
   • Sjelle Bylaug vil aktivt og konstruktivt indgå i det forventede samarbejde med Skanderborg Kommune om landsbyudvikling i vores området, herunder eventuelle nye lokalplaner for udstykning af parceller og se på muligheder hvor der er eventuelle behov for private virksomheders for udvidelse.
   • Bylauget vil prioritere opretholdelse af landsbyidyllen, arbejde for at byen får fællesareal og mødested, samt stisystemer i og omkring byen, og på tværs af de 3 landsbyer, Herskind, Sjelle og Skjørring.
   • Demografien viser, at det er vigtigt med tiltrækning af nye borgere, og gerne børnefamilier. Det stiller store krav til byen, hvis den forsat skal forblive at være en attraktiv landsby at bosætte sig i.
    Derfor ser Bylauget det også som nødvendigt, at vi i højere grad står sammen f.eks ved at nedsætte nogle udvalg / ad hoc. Udvalg. eks:

    • udvalg til stisystemer og naturstier
     Er oprettet og i fuld sving med projekt
    • udvalg for opretholdelse af landsbyidyllen
    • udvalg for modtagelse af nye tilflyttende borgere
     Er nedsat og i fuld sving.
    • udvalg til genindførelse af juletræsfest “mangler”
    • udvalg for visionær tænketank, gerne med tanker om udnyttelse af fondsmidler og Skanderborg Kommunes Landsbypulje “mangler”
 • Afsluttende bemærkninger
   • Afslutningsvis retter formanden en stor tak til samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, stiudvalg og trafikudvalget, samt alle andre som har gjort en stor indsats for byen, såvel sammen som individuelt.
   • Stor tak til Jørn og Hans som denne gang ikke har valgt at genopstille
   • Tusind tak til Sjelle Forsamlingshus for, at de vil huse os ved generalforsamlingerne, Tak for mad, tak for kage og kaffe.

Og til sidst, tusind tak til de som har givet et frivilligt bidrag og til de som har betalt kontingent for 2019, og tak til jer som har betalt for 2020 og ikke mindst til de som inden så længe betaler for 2020.

Sjelle den 18. februar 2020, Steen Frøslev