Generalforsamling og Borgermøder

Se gældende vedtægterne her

Januar 2024

GENERALFORSAMLING 2024
Fælles Generalforsamlingsdag i 2024 afholdes den 27. februar, hvor Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug afholder sine generalforsamlinger.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her:

https://sjelle.dk/GF 2024.pdf

Dagsorden ifølge vedtægter / Referat

1 Valg af dirigent,: Kim Bendixen
2 Laugets Beretning <Se beretningen her>  <Se samlet oplæg, PowerPoint her>
-herunder arbejdsgruppens beretning (Termonet)
Beretningen godkendt, se beretningen her <pt link ikke aktiv>
3 Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet godkendt med bemærkning om difference i balancen.
Regnskabet godkendt således <Se regnskabet her>
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen genvalgt
5 Valg af Oldermænd
Genvalg
6 Valg af Suppleanter
Lilian og Lotte Misser valgt
7 Valg af udvalg:
* Kontaktperson til Landsbyfællesskabet
Anders valgt
*Velkomstkomité
Niels Jacobsen
*Visions- og tænketank – ”NaboSkaber”
Steen
*Legepladsudvalget
Signe, Cathrine
* Fastelavn, Skt. Hans, Juletræ
afventer
*Trafikudvalget
Anders
*Stiudvalg
Thomas, Hans Hansen, Ole Kallehauge, Steen
*Solcelleudvalg
Steen
8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Kim Bendixen
Suppleant Christian
9 Indkomne forslag
* A.M.B.A selskab for kollektiv varme i Sjelle
Punket er fastsat af Bylauget til orientering.
10 Eventuelt
Intet til referat.

Referant Anders


Forslag
til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2024


Oktober 2023

Ekstraordinær generalforsamling 4. og den 23. oktober 2023 i Sjelle Forsamlingshus
Sjelle Bylaug indkalder til ekstraordinær generalforsamlinger med forslag om ændring af Bylaugets vedtægter. Baggrunden for forslag om ændring af vedtægterne er, at nuværende vedtægter ikke opfylder kriterier om “Almennyttighed”, som oftes forudsættes få at kunne få del i fondsmidler.

Forslag til ny vedtægt kan ses her: <Forslag til vedtægtsændringer>

Ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2023 kl. 18.30 – 18.50:
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Forslag til endelig vedtagelse af Vedtægtsændringer
3 Evt.


Ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2023 kl. 19.00 – 19.20:

Referat – Sjelle Bylaug, Borgermøde den 4. oktober 2023

Borgermøde:    
Ekstra ordinær generalforsamling
Borgermøde 1 Termonet
Legepladsudvalget
Stiudvalget
Sted: Sjelle Forsamlingshus
Dato: 4. oktober 2023
Referent: Anders

Ekstra ordinær generalforsamling:
I alt 28 borgere fremmødte til den ekstraordinær generalforsamling, hvor af 3 ikke var stemmeberettiget da de var besøgende fra nabobyerne.

Ændringer til ændringensforslaget:

  • ”Olderkvinder” tilføjes §3 pkt 4.
  • 13 ”’Punktum efter Herskind” i sidste sætning

Ændringerne vedtaget 1. gang og indstilles til endelig vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober kl. 18.30 i Sjelle Forsamlingshus.
<Se forslaget til ny vedtægt her>

Høringssvar placering af VE-anlæg:
Steen opfordrer borgerne til at lave deres egne høringssvar på skanderborg.dk
Bylauget vil også lave deres høringssvar.
Forslag fra salen: Man bør kikke på placering af VE anlæg kontra udviklings mulighederne i byerne.

Termonet udvalg:
Arbejdsgruppen er så langt at, der forelægger et projektforslag. Henrik fra Sustain går dette igennem den 23. oktober.
Der er indkaldt til Borgermøde den 23. oktober i Sjelle Forsamlingshus således:
Kl.18.30 – Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer, behandling 2.
Kl. 19.00 – Fremlæggelse af projektforslaget til termonet.

Den nye prisberegner vedr. termonet er lidt anderledes, da den bla. har stikledningsbidrag med i regnestykket – ca 20.000kr fordelt over 20 år.

Spørgsmål:

  • Kan en del af den samlede pris være at udgiften til frakobling af f.eks. naturgas?
  • Hvor meget koster det at have mere end de 20 meter stikledning ind til ens hus.

Dette er et af mange spørgsmål arbejdsgruppen har stillet til Sustain og som bliver belyst den 23. oktober.

Husstande som bor til leje:
Der mangler kontakt til udlejere. Dog vides det fra salen at, der er nogen der er i gang med at installere luft til vand varmepumper.
Stor opfordring til, at udlejerne deltager i mødet den 23. oktober og derved kan få faktuel viden om termonet som den fremtidige varmekilde i Sjelle.

Legeplads udvalg:

Tilbud og byggetilladelse er på plads.
Der er bevilget 96.000kr fra Landsbypuljen og det dækker halvdelen af det samlede budget.
Tilbuddet omfatter ikke afgravning og bortskaffelse af jord, samt 20cm faldsand.
Jytte mener hvis man opretter en forening f.eks. ”Legepladsens venner” og får den oprettet, kan private bidragsydere få skattefradrag for deres bidrag.
Bylauget har cvr.nr. og derfor kan en løsning være, at ”Legepladsens venner” oprettes under Bylauget.

Stiudvalg:

Alle pengene er fundet.
Det er pt. den sydlige, østlige og nordlige del af projektet der udføres nu.
Den vestlige del, afventer hvad der sker med solcelleprojektet.
Der er banket midlertidige pæle i jorden.
Aftaler med lodsejerne er på plads.
Sidste weekend i november, 25. og 26. samles byens borgere til en arbejdsweekend, hvor der skal nedsættes pæle og piktogrammer. SÆT ALLEREDE NU KRYDS I DIN KALENDER OG MØD OP!

Eventuelt:
Intet til referat

Referent Anders

Ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2023 kl. 18.30 – 18.50:
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Forslag til endelig vedtagelse af Vedtægtsændringer
3 Evt.


Februar 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i 2023 afholdes den 21. februar, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Vandværk også afholder sine generalforsamlinger.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her: <https://sjelle.dk/generalforsamlingerne-2023/>
Se opdateret dagsorden for Bylaugets generalforsamling her: <https://sjelle.dk/Bylaug/Generalforsamling/2023/2023_Bylaugs_Generalforsamling.pdf>

Dagsorden ifølge vedtægter / referat
1 Valg af dirigent
Kim
2 Laugets Beretning  <se beretningen her>
Godkendt
herunder beretning fra arbejdsgrupperner:
Termonet: Henvisning til borgermødet 23. februar 2023
Solcelleudvalg: Kommunen arbejder på projektet med henblik på ny indstilling til en evt. høringsfase. Udvalget har haft møde med gennemgang af sine forslag til supplerende visualiseringspunkter
Trafikudvalg: Trafikdæmpning – Cykelsti er der ingen endelig afklaring på hvornår dette vil kunne gennemføres.
Stiudvalg: Stiudvalget har fået økonomien på plads og kan derfor nu tage fat om den praktiske del. Der bliver brug for frivillige til dele af projektet. Lige nu står udvalget overfor at få lavet aftaler med de forskellige lodsejere. Herefter vil udvalget offentligøre oversigtkort over mulige stier / trampestier i og omkring Sjelle.
Legepladsudvalg: Selvetableret legepladsudvalg har indgået aftale med vandværket om benyttelse af en del af vandværksgrunden til legeplads. Der arbejdes pt med at få formaliseret brugsretten. Denne formalisering via SKANDERBORG KOMMUNE ser ud til at være langvarig, da anden myndig også skal behandle sagen. Fra salen blev der spurgt indtil overvejelser om Parkeringsmuligheder og at vejen op til området er en privat vej. Udvalget er ikke på den måde nået så langt i deres projekt, men vil blive taget med i udvalgets arbejde. 
Tænketank, visionsudvalg: Med henvisning til tidligere borgermøder, drøftelser, samt lokale individuelle henvendelser, har Bylauget via formanden henvendt sig til SKANDERBORG KOMMUNE om drøftelse af tanken om en helhedsplan for Sjelle. Nærmere herom på borgermødet den 23. februar 2023
Velkomstudvalg: Bylauget ligger op til at få udvalget suppleret op og at udvalget får vurderet behovet for en opdatering af velkomstspjesen “Sjelle Pjecen” og om der er nye ideer til modtagelse af nye Sjelleborgere.

3 Fremlæggelse af regnskabet <Se regnskab 2022>
Godkendt
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen) Steen Frøslev genopstiller
Steen genvalgt
5 Valg af Oldermænd – alle på valg:
Marie, Thomas, Niels, Anders og Ole Kallehauge valgt. På kommende konstituerende møde aftales hvilke tre der er valgt for 2 år og hvem der er valgt for 1 år.
6 Valg af Suppleanter – alle på valg:
Lilian og Gro er genvalgt

7 Valg af Udvalg:
* Kontaktperson til Landsbyfællesskabet:
Anders og Steen
*Trafikudvalg:

Anders
* Stiudvalg:
Thomas, Hans Hansen, Henrik, Steen
* Velkomstkomité:
Neils Jacobsen
* Visions- og Tænketank:
Steen, Anders
*Legepladsudvalg:
Signe, Catehine
*Solcelleudvalg:
Bent, Bjarne, Morten, Karsten, Steen
*Juletræsfest (p.t. ingen repræsentanter)
8 Valg af revisor og revisorsuppleant:
Kim og Christian er genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant
9 Indkomne forslag
Ingen
10 Evt.:
Emil fra Voldbyvej nr. 42 inviterer til æblemosteri. Nærmere herom vil komme.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2023 (mail kontakt@sjelle.dk) – Telefon 22161117 – Voldbyvej 17 


Marts 2022

GENERALFORSAMLING 2022
Generalforsamling i 2022 afholdes den 21. marts, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug også afholder sin generalforsamling.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her: https://sjelle.dk/generalforsamlingerne-2022/

Dagsorden ifølge vedtægter / referat
1 Valg af dirigent, Kim
2 Laugets Beretning (se beretningen her) Vedtaget
Trafikudvalg Link
Stiudvalg Link
Velkomstudvalg Link
3 Fremlæggelse af regnskabet(Se regnskab 2020 og regnskab 2021 her) Godkendt
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen) Steen Frøslev genvalgt
5 Valg af Oldermænd – alle på valg, Marie, Anders, Thomas genvalgt. Palle og Niels nyvalgt
6 Valg af Suppleanter – alle på valg, Lilian og Gro nyvalgt
7 Udvalg: (Præsentation / Beretning / evt. supplering)
* Trafikudvalget. * Stiudvalg * Velkomstkomité * Visions- og Tænketank
*Juletræsfest (p.t. ingen repræsentanter)
8 Indkomne forslag
* Bylauget forslår vedtægtsændring, således der hvert år vælges en revisor. (se forslag til vedtægtsændring her) Endelig godkendt

9 Evt. Landsbysamvirket er blevet til Landsbyfællesskabet i Skanderborg


Generalforsamling Sjelle Bylaug 2021 aflyst p.g.a. Covid-19 restriktionerne

Regnskab for 2020 se her


Generalforsamling Sjelle Bylaug 18. februar 2020 i Sjelle Forsamlingshus

Referat
Fremmødte Sjelle Borgere: 36

1 Valg af dirigent
Kim enstemmigt valgt
2 Laugets Beretning
Steen fremlagde Bylaugets Beretning 2019. Beretningen blev godkendt. (se beretningen her)
Trafikudvalg: Anders redegjorde for trafikudvalget arbejde og orienterede om planlægning at nye trafiktællinger i Sjelle. Link
Stiudvalg: Anders orienterede om stidudvalgets arbejde, herunder fondsansøgninger. Bylauget har fået tilsagn om kr. 90.000,- fra Skanderborg Kommunes Landsbypulje ud fra krone til krone princippet.
Helene og Thomas fortalte om Stiprojekterne og ideen om at koble byhistorien til projektet. Link stiprojekt – Link byhistorie/egnsarkiv
Velkomstudvalg
Ivan om Birthe orienterede om deres velkomstbesøg hos nye tilflyttere. Udover velkomsthilsen og velkomstpjece udleveres gratis spisebillet til fredagscafé. Der opfordres til, at orienterer Ivan og Birthe når nye tilflyttere på vej. Link

3 Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet fremlagt og godkendt  (Se regnskabet her)
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen genvalgt
5 Valg af Oldermænd
Nyvalgt er John og IngeLise blev genvalgt
6 Valg af Suppleanter
Nyvalgt Thomas og genvalgt blev Bjørn
7 Udvalg: (Præsentation / Beretning / evt. supplering)
* Trafikudvalget: Anders, Inge-Lise, Leif, Bjørn, Birthe, Kim
Koordinator: Anders
* Stiudvalg
: Anders, Bjørn, Helene, Lotte, Thomas, (Steen)
Koordinator: Anders
* Velkomstkomité: Ivan Og Birthe
* Visions- og Tænketank: Zita, Vini, Steen
*Juletræsfest (p.t. ingen repræsentanter)
8 Indkomne forslag
* Bylauget forslår vedtægtsændring, således der hvert år vælges en revisor. (se forslag til vedtægtsændring her)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Forslaget skal endelig vedtages på kommende generalforsamling. Forsamlingen godkendte at Christian og Lotte reviderer Bylaugets regnskab for 2020.
* Bylauget ønsker mandat til at indgå i Landsbyklyngesamarbejde med  landsbyerne nord for åen. (se invitation fra Herskind her)
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Steen deltager i mødet den 4. marts.
9
Evt.
Vi sang fødselsdagssang for Anders.

.

Dagsorden ifølge vedtægter
1 Valg af dirigent
2 Laugets Beretning (se beretningen her)
Trafikudvalg Link
Stiudvalg Link
Velkomstudvalg Link
3 Fremlæggelse af regnskabet(Se regnskabet her)
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
5 Valg af Oldermænd – IngeLise og Jørn på valg. Jørn genopstiller ikke
6 Valg af Suppleanter – Hans og Bjørn på valg, Hans genopstiller ikke
7 Udvalg: (Præsentation / Beretning / evt. supplering)
* Trafikudvalget. * Stiudvalg * Velkomstkomité * Visions- og Tænketank
*Juletræsfest (p.t. ingen repræsentanter)
8 Indkomne forslag
* Bylauget forslår vedtægtsændring, således der hvert år vælges en revisor. (se forslag til vedtægtsændring her)

* Bylauget ønsker mandat til at indgå i Landsbyklyngesamarbejde med  landsbyerne nord for åen. (se invitation fra Herskind her)
9 Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2019


Generalforsamling Sjelle Bylaug 19. februar 2019
i Sjelle Forsamlingshus

For andet år i træk afholdte vi vores generalforsamling samme aften og sted sammen med Sjelle Forsamlingshus og Sjelle vandværk.
Se resume af de 3 generalforsamlinger her

Referat

1 Valg af dirigent
Kim enstemmigt valgt
2 Laugets Beretning (se beretningen her)
Steen fremlagde bylaugets beretning – Godkendt
Anders fremlagde beretning for trafikudvalget, – bus 112 og forskønnelseprojekt vedr. fortove Godkendt
3 Fremlæggelse af regnskabet (Se regnskabet her)
Godkendt
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen genvalgt
5 Valg af Oldermænd
Anders valgt for 2 år
Marie valgt for 2 år
6 Valg af Suppleanter
Bjørn og Hans genvalgt
7 Valg af udvalg: Trafikudvalget.
Udvalget fortsætter.
Der blev yderligere nedsat et udvalg for stisystemer og et udvalg for Landsbyudvikling, visionær tænketank, samt et udvalg som velkomstkomite for nye tilflyttere.
8 Indkomne forslag
* Bylauget opfordrer til, at et udvalg for stisystem og naturstier nedsættes / vælges
Nedsat som nævnt i pkt. 7
9 Evt.

Dagsorden ifølge vedtægter

1 Valg af dirigent
2 Laugets Beretning (se beretningen her)
3 Fremlæggelse af regnskabet (Se regnskabet her)
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
5 Valg af Oldermænd 
6 Valg af Suppleanter
7 Valg af udvalg: Trafikudvalget.
8 Indkomne forslag
* Bylauget opfordrer til, at et udvalg for stisystem og naturstier nedsættes / vælges
9 Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2019Referat af Generalforsamling 2018 i Sjelle Bylaug
Afholdt i Sjelle Forsamlingshus den 20. februar kl. 20:00

Fremmødt 44 Sjelleborgere

Generalforsamlingen godkendes som indkaldt jf. vedtægterne

Olderformanden bød forsamlingen velkommen til årets ordinære generalforsamling

AD 1 Valg af dirigent
Kim blev enstemmigt valgt som dirigent
AD 2 Laugets Beretning
Steen fremlagde Bylaugets beretning.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Se beretningen her: Beretning 2018
AD 3 Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Se regnskabet for 2018 her
AD 4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen er på valg. Steen blev genvalgt
AD 5 Valg af Oldermænd
Ingelise og Jørn på valg for 2 år
Ingelise og Jørn blev genvalgt
AD 6 Valg af Suppleanter
Hans Simonsen på valg 1 år – genvalgt
Bjørn Hølund på valg for 1 år – genvalgt
AD 7 Valg af udvalg Trafikudvalget:
Trafikudvalget som består af: Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim Zita og Bjørn.
Zita trækker sig fra udvalget. Opfordring til at beboere på Mindevej, Stationsvej, Wedelslundvej finder repræsentant til udvalget.
Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim og Bjørn genvalgt.
AD 8 Indkomne forslag
(Forslag til behandling skal jf. vedtægterne fremsendes til formanden inden udgangen af  januar måned)
Ingen forslag modtaget.
AD 9 Evt.
Kort orientering om fartdæmpning på Voldbyvej i Sjelle V/ Jette Schmidt Skanderborg Kommune.
Borgere fra Mindevej og Stationsvej oplyste om trafikproblemer i deres område. Jette indbød til samarbejde herom og Bylauget opfordre repræsentanter fra Mindevej, Stationsvej og Wedelslund at kontakte trafikudvalget i Sjelle og at indgå i trafikudvalget.
Kontakt til Anders Birk herom.
Beboerne på Rytterbakken opfordre til, at gæster til Sjelle Forsamlingshus henvises til P-plads ved kirken og at der ikke parkeres på Rytterbakken.
Bus 112 er i fare for at blive nedlagt af regionrådet. Opfordring til at Bylauget går ind i sagen, gerne med nabobyerne.
Steen gav en kort orientering om Skanderborg Kommunes procesplan for landsbyudviklingen i kommunen. Bylauget sætter en proces igang i løbet af dette forår, og henviser i øvrigt til Bylaugets beretning i 2017 og dette års beretning.  Se mere på kommunens hjemmeside https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/udvikling-i-kommunen/landsbyerne.aspx#integration_og_sundhed

Sjelle den 20. februar 2018, Referent Steen


Indkaldelse til Generalforsamlinger 2018 for

Generalforsamlingerne afholdes i Sjelle Forsamlingshus den 20. februar 2018 kl. 18:00

Program

KL: 18:00 Generalforsamling for Sjelle Forsamlingshus

KL: 18:30 Generalforsamling for Sjelle Vandværk

KL: 19:00 Let anretning (Tilmeld dig- klik her – eller ring på telefon 23 32 14 28 (Niels Krogh)

Til maden kan købes Øl / vin / sodavand
KL: 20:00
Generalforsamling for Sjelle Bylaug

KL: 20:30 Fælles ”eventuelt” og orientering – der bydes på kaffe og lagkage
A: Trafikudvalget, Sjelle Bylaug: Orientering om plan for hastigheds regulering i Sjelle V/ Skanderborg kommune

Sjelle Forsamlingshus Sjelle Vandværk Sjelle Bylaug
Dagsorden ifølge vedtægter:1 Valg af stemmetæller.
2 Valg af ordstyrer.
3 Bestyrelsens beretning
4 Regnskabet forelægges
5 Indkomne forslag.
6 Valg af
bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.
Revisor og revisorsuppleant
7 Eventuelt.Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14. februar 2018
Dagsorden ifølge vedtægter1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det kommende år fremlægges
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisor suppleant
7 Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 9. februar2018
Dagsorden ifølge vedtægter1 Valg af dirigent
2 Laugets Beretning
3 Fremlæggelse af regnskabet
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
5 Valg af Oldermænd
6 Valg af Suppleanter
7 Valg af udvalg: Trafikudvalget.
8 Indkomne forslag
9 Evt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2018

Velmødt
Sjelle Forsamlingshus – Sjelle Vandværk – Sjelle Bylaug

Niels, Kim og Steen


Referat af Generalforsamling 2017 i Sjelle Bylaug. Afholdt i Sjelle Forsamlingshus mandag den 20. marts kl. 19:30

Fremmødt 10 Sjelleborgere

Generalforsamlingen godkendes som indkaldt jf. vedtægterne

Olderformanden bød forsamlingen velkommen til årets ordinære generalforsamling

AD 1 Valg af dirigent Kim blev enstemmigt valgt som dirigent
Birthe blev enstemmigt valgt som referent
AD 2 Laugets Beretning
Steen fremlagde Bylaugets beretning.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Se beretningen her: Beretning 2017
AD 3 Fremlæggelse af regnskabet
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger Se regnskabet for 2016 her
AD 4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen er på valg. Steen blev genvalgt
AD 5 Valg af Oldermænd
Birthe og Henning på valg for 2 år
Birthe og Henning blev genvalgt
AD 6 Valg af Suppleanter
Hans Simonsen på valg 1 år – genvalgt
Bjørn Hølund på valg for 1 år – genvalgt
AD 7 Valg af udvalg Trafikudvalget:
Trafikudvalget som består af: Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim Zita og Bjørn.
Zita trækker sig fra udvalget.
Ingelise, Birthe, Anders, Leif, Kim og Bjørn genvalgt.
AD 8 Indkomne forslag (Forslag til behandling skal jf. vedtægterne fremsendes til formanden inden udgangen af februar måned)
Der er forslag om vedtægtsændringer jf. medlemsmødet 1. vedtagelse af forslaget. Se forslag til vedægter her
Forslag til vedtægterne blev vedtaget.
Se de nye vedtægter her: Vedtægter gældende fra marts 2017
AD 9 Evt.
Jesper, Godsejer af Wedelslund Gods, fik lejlighed til at orientere om projektet ved Wedelslund Gods med Automobilbane. Jesper gjorde rede for sine ideer med Automobilbanen.
Fremmødte fik lejlighed til at stille spørgsmål til projektet.
Det blev oplyst, at Skanderborg Kommune p.t. afventer den politiske behandling af projektet som forventes, at ville ske på Plan- og miljøudvalgets møde i april.
Der var ikke på forhånd aftalt eller stillet forslag om drøftelse at projektet ved Wedelslund, hvorfor punktet var henvist til punktet ”Eventuelt”.

Sjelle den 20. marts 2017, Referent Birthe


Generalforsamling i Sjelle Bylaug mandag den 20. marts kl. 19:30
Afholdes i Sjelle Forsamlingshus 

Gældende vedtægter
Forslag til nye vedtægter 
Se regnskabet for 2016 her

Generalforsamlingen indkaldt jf. vedtægterne med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
Valg af referent
2 Laugets Beretning
3 Fremlæggelse af regnskabet: Se regnskabet for 2016 her
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen)
Steen er på valg
5 Valg af Oldermænd
Birthe og Henning på valg for 2 år
6 Valg af Suppleanter
Hans Simonsen på valg 1 år
Bjørn Hølund på valg for 1 år
7 Valg af udvalg
Trafikudvalget
8 Indkomne forslag (Forslag til behandling skal jf. vedtægterne fremsendes til formanden inden udgangen af februar måned)
Der er forslag om vedtægtsændringer jf. medlemsmødet 1. vedtagelse af forslaget. Se forslag til vedægter her
9 Evt.


Referat af  Medlemsmøde i Sjelle Bylaug den 21. februar 2017

Sjelle den 21. februar 2017

Medlemsmødet er indkaldt den 6. februar via Sjelle.dk og Nyhedsbrev via maillisten til afholdes i Sjelle Forsamlingshus den 21. februar kl. 19:00 – 19:30

Referat:
19 fremmødte fra Sjelle og Omegn.

1 velkomst
Steen bød velkommen.
2 Forslag om vedtægtsændring
Begrundelse: Bestyrelserne i Sjelle Vandværk, Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Bylaug ser fordel ved, at kunne afholde de 3. foreningers ordinære generalforsamling på samme dato.
Sjelle Byluags bestyrelse fremsætter derfor forslag om ændring af
vedtægterne § 4
fra: “Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af marts måned. Der indkaldes til generalforsamling ved meddelelse på hjemmesiden www.sjelle.dk og via mailliste med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden”.
til: “Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Der indkaldes til generalforsamling ved meddelelse på hjemmesiden www.sjelle.dk og via mailliste med 14 dages varsel og med oplysning om dagsorden”.
Forslaget er til 1. afstemning på dette møde og til 2. og endelig afstemning på den ordinære generalforsamling i marts måned jf. vedtægterne – se vedtægterne her
Steen redegjorde for baggrunden for vedtægtsændringen.
Forslaget blev positivt modtaget og blev vedtaget til endelig behandling på ordinær generalforsamling den 20. marts 2017.
Forslaget indebærer, at vedtægterne bestemmelse om tidsfrist for modtagelse af forslag til generalforsamlingen rettet fra “sidst i februar” til “sidst i januar.

Referent:  Steen Andersen Frøslev, Olderformand, Sjelle Bylaug


Generalforsamling i Sjelle Bylaug afholdt i Sjelle Forsamlingshus tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19:30

Vedtægter   –  Se regnskabet for 2015 her

Top.ht1

Referat af Sjelle Bylaugs Generalforsamlingen, tirsdag den 15. marts 2016, afholdt i Sjelle Forsamlingshus

Fremmødte i alt: 10

Generalforsamlingen konstateres indkaldt jf. vedtægterne

1 Valg af dirigent: Steen og Kim
Valg af referent: Birte Mikkelsen
2Laugets Beretning:
Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder, og flere trafikudvalgsmøder. Sjelle Bylaug har traditionen tro afholdt Skt. Hans og kåret årets Sjelle Borger.
Trafikudvalget er nået i mål med, at der nu er sat læskur op ved busstoppestedet på Langelinie, således der nu er læskur til ventende buspassagerer i begge retninger.
Trafikudvalget har en yderligere prioriteringsliste som omhandler:
* Cykelsti på Langelinie. Forlængelse på Langelinie fra Præstegårdsvej og ned til Voldbyvej
* Fartdæmpende foranstaltninger på Voldbyvej
* Lys ved Læskur på Langelinie
* Nyt ønske fra beboerne på Rosenvej om lukning af Rosenvej ud mod Langelinie.
Trafikudvalget har også nedsat sig som et “Forskønnelsesudvalg” og søgte midler ved Skanderborg Kommune med det formål at genoprette og forskønne fortovene i byen.
Beretningen godkendt.
3 Fremlæggelse af regnskabet: Se regnskabet for 2015 her
Regnskabet blev gennemgået. Formanden havde særlig bemærkning til udgiften til hjemmesidens omkostning ved udbyderen. For 2015 har prisen været høj, da det har været nødvendigt at købe sig til mere plads på serveren hos udbyderen. Formanden har fjernet en stor del gammel data og opfordre mailkunderne hos @Sjelle.dk, at få slettet gammel mails oppe på serveren. Hjælp hertil kan fås ved at kontakte Steen på kontakt@sjelle.dk.
Regnskabet for 2015 viser et underskud på kr. -1032,12. Underskuddet er med baggrund i merudgiften til udbyderen for Sjelle.dk og at der er givet tilskud til fastelavnssoldaterne til indkøb af ny flag til fanen og stof til skråbånd.
Der er som tidligere år sponsoreret snaps til årets Høstfest i Forsamlingshuset.
Der er indkøbt ny pengekasse.
Årets renteindtægter er på henholdsvis kr. 0,07 kr. (bylaugets konto) og kr. 0,61 (Sjelle.dk’s konto)
Regnskabet blev godkendt.
4 Valg af Olderformand
Steen genvalgt for et år jf. vedtægterne
5 Valg af Oldermænd
Jørn og Ingelise blev genvalgt for 2 år
6 Valg af Suppleanter
Hans Simonsen genvalt for 1 år
Bjørn Hølund nyvalgt for 1 år
7 Valg af udvalg
Trafikudvalget fortsætter som hidtil – Anders er tovholder!
8 Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
9 Evt.
Birte fra Nørregårdsvej tilbød at lave en pjece om Sjelle By og omegn med information om byen, byens traditioner, Forsamlingshus, Bylaug, Vandværk, skole, kirke osv.

Formanden ringede generalforsamlingen af med den flotte polerede klokke og takkede for god ro og orden og det pæne fremmødet. En særlig tak var der til Birte og Ingelise for hjemmebag med boller og lagkage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.