Arbejdsgruppen: Kollektiv Varme – Termonet

Her kan du følge

Arbejdsgruppens arbejde

Arbejdsgruppen:
Lærke Kragh Møller, Jesper Lillesø, Jesper Yde Knudsen.
Fra Bylauget: Niels Jacobsen, Steen Frøslev

<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

<Se spørgsmål og svar her>


ARBEJDSGRUPPEMØDER: se dagsorden / referater herunder:


Møde 7
tirsdag den 23. maj kl. 19:30 hos Niels

Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 7 – 23. maj 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 7
tirsdag den 23. maj kl. 19:30 hos Niels
Fremmødte: Niels, Lærke, Jesper L., Jesper Y. M., Steen

Referat / Dagsorden

1 Opsamling fra arbejdsgruppemødet nr,: 6, 11 maj 2023 <referatet her>
Fokus for arbejdsgruppen vil være at få mobiliseret og motiveret flere husstande via kontakt, flyets, presse mv
Arbejdsgruppen, samt frivillige til opsøgning og Flyers omdeling vil ske hurtigst muligt. Niels vil gerne foretage omdeling.
2 Tilbagemeldinger jf. aftaler på sidste møde vedr. proces og handlinger:
a Kontakt til Sustain:
Jesper Y. M. kontakter Sustain omkring opstart på projektforslag og borgermøde(r)
Jesper har kontaktet Henrik fra Sustain. Jesper kontakter Henrik igen, dels med nogle sprøgsmål og den kommende proces og planlægning af udarbejdelse af projektforslag.
* Dato for borgermøde og Projektforslag: endnu ikke fastsat
b Kontakt, Mobilisering og motivering af husstande i Sjelle, herunder ny spørgeskemaundersøgelse i Sjelle:
Jesper Y.M, Lærke og Jesper L. varetager kommende oplysningskampagne, flyers, spørgeskemaundersøgelse, beregningsmodeller til husstandene mv.
Jesper YM har fremsendt mail med forslag til indhold på flyers og beregningsmodel
Lærke har forslag til opsætning og indhold med til mødet. Forslaget blev modtaget positivt og der blev lavet nogle rettelser og tilføjelser. Pjecen færdigøres og Jesper Y. M. vil finde mulighed for trykning af pjecen. 
Beregningsmodellen blev drøftet og det blev aftalt at modellen tilføjes flest mulige nuværende varmekilder i husstandene. (Jesper Y. M.)
Beregningsmodellen vil være at finde på forsiden af Sjelle.dk (Jesper L.)
3 Pressehåndtering
Der er udsendt pressemeddelelse, se mail og Nyhedsbrev
Galten Folkeblad, Uge Avisen og P4 østjylland har kontaktet Steen. 
Der har været artikler i Galten Folkeblad, Midtjyllands Avis, som indslag i P4 Østjyllands morgennyheder.
5 EVT
Der er flere borgere som har henvendt sig til Steen om projektet og. henvendelserne er med positive meldinger, både for arbejdsgruppens arbejde og selve projektet.
E
n enkelt virksomhed vil gerne have oplysninger om Termonet kan være en mulighed til deres nuværende system. Jesper Y. M. kontakter virksomheden. 
Vi mødes med Skjørring den 12. juni kl. 20.00. Mødested oplyses senere.
Steen har tilmeldt sig. konferencen i Region Midtjylland, som afholdes den 8. juni med Emne: Vidensdelingsseminar i initiativet – fælles borgerdrevne energiløsninger i Region Midtjylland for tovholdere og projektledere i kommuner – den 8. juni
Låsby har kontaktet os om vores projekt. Selvom Låsby har fået tilbud om fjernvarme vil borgerforeningen gerne høre om vores projekt. Mødet er den 7. juni. Steen deltager.
Landsbyklyngen “Ejer Bjerge” har kontaktet med ønske om at høre om vores Projekt.
 
Dette referat opdateres snarest……
 
Referent Steen

Møde 6
torsdag den 11. maj kl. 19:30 hos  Jesper L.
Fremmødte: Jesper L., Lærke, Jesper Y.M, Niels, Steen

REFERAT / Dagsorden

1 Opsamling fra Borgermødet 25. april 2023 <Se opsamling og referatet her>
Fra borgermødet den 25. april 2023 noterer Arbejdsgruppen sig, at der bestemt er opbakning til at fortsætte arbejdet henimod etablering af Termonet i Sjelle. 
Fokus for arbejdsgruppen vil være at få mobiliseret og motiveret flere husstande via kontakt, flyets, presse mv. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at der er. mange ubesvarede spørgsmål. Mange af disse spørgsmål vil kunne blive afklaret i kommende proces med udarbejdelse af et Projektforslag. Arbejdsgruppen har også noteret sig, at der på borgermødet var opfordring til – ud over økonomi og teknik – at synliggøre de mere “bløde værdier”, så som fællesskab, ejerskab, tryghed, sikkerhed, samt minimalt praktiske gøremål og bøvl.
2 Positiv tilbagemelding fra Skanderborg Kommunes Klimapulje <Se opslag på Skanderborg.dk, nederst på siden her>
Bylauget har modtaget ansøgte midler fra Skanderborg Kommunes Klimapulje. Bevillingen er på hele det ansøgte beløb med kr. 141.000,- eks moms. Det betyder, at der sammen med bevillingen fra Regionen, nu er økonomisk grundlag for at få udarbejdet et projektforslag.
3 Den fremadrettet proces og handlinger:
a Kontakt til Sustain:
Jesper Y. M. kontakter Sustain omkring opstart på projektforslag og borgermøde(r)

b Kontakt, Mobilisering og motivering af husstande i Sjelle, herunder ny spørgeskemaundersøgelse i Sjelle:
Jesper Y.M, Lærke og Jesper L. varetager kommende oplysningskampagne, flyers, spørgsskemaudersøghlse, beregningsmodeller til husstandene mv. 
c Borgermøde(er)
Der afholdes nyt borgermøde jf. aftale med Sustain. 
4 Pressehåndtering
Pressen er begyndt at kontakte Bylauget. Som formand for Bylauget har Steen kontakten til pressen.
Er der i Sjelle nogle borgere som har kommunikation, opsætning af tekst og design som særlig kompetence(er) vil vi meget gerne have hjælp fra jer….. Kontakt Bylauget på kontakt@sjelle.dk
5 EVT
NÆSTE ARBEJDSGRUPPEMØDE ER DEN 23. MAJ KL. 19:30, hos Niels
 
Referent: Steen

 

Møde 5
onsdag den 19. april 2023 hos Steen kl. 19:30

Referat / Dagsorden

1 Opsamling fra vores sidste møde… jf referatet og fremsendt opsamling fra mødet af Lærke
En ny spørgeundersøgelse om interessen for Termonet som kollektivvarme i Sjelle ændres jf. Lærkes oversigt, til at afholdes efter borgermødet den 25. april. Undersøgelsen iværksættes såfremt forsamlingen på borgermødet tilkendegiver fortsat interesse. Ny undersøgelse vil tilrettelægges således vi når en langt højere svarprocent end ved sidste undersøgelse og at vi får tilbagemelding fra stort set alle med Gasfyr: (antal 85 – tidligere svar: 27), oliefyr: (antal 14 – tidligere svar 1) og biomasse: (antal 9 – tidligere svar 9), = i alt 108 husstande. Ved tidligere undersøgelse fik vi et samlet svar fra 51 husstande som enten har gasfyr, oliefyr eller biomasse. Den samlede besvarelse var fra 64 husstande i alt.
I Sjelle er ca. 162 husstande tilkoblet Sjelle Vandværk, hvorfor det er det antal husstande arbejdsgruppen overordnet arbejder ud fra. Der er altså 100 husstande vi ikke har hørt fra. 
2 Tilbagemelding fra Sustain – vedr. projektforslag og projekt, samt vurdering af muligt projekt.
Tilbagemeldingen fra Sustain om Screeningen for termonet for Sjelle er, at screeningens beregninger er udregnet efter 108 tilslutninger, og at et mindre antal tilslutninger ikke mærkbart vil nedsætte de samlede omkostninger. 
Prisen for strøm (forbrug) har arbejdsgruppen kontrolleret ved Aura, som bekræfter at elprisen i screeningen. 
I Skanderborg Kommune og Region Midtjylland undersøges muligheder for “garanti lån af økonomiske midler” til projekterforslag som tilbagebetales hvis projektet gennemføres og derved indgår i den samlede økonomi for projektet. Regionen har oplyst at der snart vil blive åbnet op for nogle nye ansøgningsmuligheder.
Arbejdsgruppen vurderer på dette møde, at løsningen med termonet som kollektiv varme i Sjelle vil kunne realiseres 
såfremt der opnås bindende tilsagn om tilslutning fra ca. 100 husstande. Sammenlignet med, at der i tidligere undersøgelse er vist interesse fra omkring 40 husstande er udfordringen at få afsøgt om den reelle interesse kan opnås fra ca. 100 husstande.
Arbejdsgruppen vil på kommende borgermøde afgive status for ovenstående.
3 Borgermødet den 25. april
* Indhold og oplæg:
1 Velkomst og orientering – Steen
– Tilbud fra Sustain om projektforslag
– Ansøgningen af midler fra Klimapuljen, herunder måske kommende muligheder om garanti lån til projektforslag
– Screeningen for termonet i Sjelle (kort orientering især om side 3)
2 Økonomisk og “teknisk” status og redegørelse for Termonet, også set i forhold til individuelle husstandenes løsningsmuligheder som f.eks. luft til vand varmepumper- Jesper Yde
3 Hvor står vi nu – Ny undersøgelse – Alternative muligheder
4 Spørgsmål, Drøftelse og tilbagemelding fra salen
5 Opsamling – Konklusion(er)
6 Evt.
4 Invitation til borgermødet
Steen udsender reminder / invitation til borgermødet via nyhedsbrev m.fl. 
5 Det praktiske omkring borgermødet.
Steen kontakter Bylauget om det praktiske vedr. forplejning – øl og vand – bordopstilling mv. 
 
Referent 
Steen
 

Møde 4
onsdag den 29. marts 2023 hos Niels kl. 19:30

Referat / Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2 Eventuelle, aktuelle opsamlinger fra alle i gruppen siden sidst (håber på at dette bliver kort!)
Intet til referat
3 Gennemgang af Termonet-Screening for Sjelle
Skanderborg Kommune har lavet Screeninger for 7 Landsbyer om mulighed for Termonet.
En af de 7 Byer som har fået lavet en Screening er Sjelle.
På mødet gennemgik arbejdsgruppen Screeningen. Det blev aftalt at Jesper Y. M. tager kontakt til Sustain som har lavet Screeningen. <Link til Screeningen kan ses her>
4 Tilbud fra Sustain vedr. Projektforslag
Tilbud på projektforslag for Termonet i Sjelle er modtaget fra Sustain. Med baggrund i tilbuddet har Steen sammen med styregruppen udarbejdet et forslag til ansøgning af midler fra Skanderborg Kommunes Klimapulje
5 Ansøgning til Klimapuljen. – hjælp ønskes
Arbejdsgruppen tiltrådte forsalget om ansøgning til midler fra Klimapuljen. Steen fremsender senest den 3. april. Andre mulige puljer og sponsorater undersøges.
6 Den fremadrettede proces… hvad og hvordan gør vi, samt dato for borgermøde osv. 
* Det blev aftalt at der afholdes nyt borgermøde enten den 25. eller den 26. april. Efter koordinering med styregruppen AFHOLDES BORGERMØDET DEN 25. APRIL KL. 19:30 I SJELLE FORSAMLINGSHUS.
Lærke renskriver input fra dette møde til forslag om emner for borgermødet.

* Der laves en ny borgerundersøgelse med henblik på finianseringen af projektforslaget. Spørgsmål til undersøgelsen renskrives af Lærke og rundsendes til arbejdsgruppen. Jesper L. laver forslag til web- undersøgelse.
* Spørgsmål til Sustain om beregningerne i kommunens screeningsrapport for Sjelle
* Ansøgning af midler jf. pkt 5.
* Prissammenligning med “individuel varmepumpe”
* Drøftelse af, hvad der taler for et Termonet
* Størrelse af nødvendigt areal til termonet, samt placeringsmuligheder
7 Aftaler og aftale om næste arbejdsgruppemøde
Næste arbejdsgruppemøde der fastsat til afholdelse den 19. april kl. 19:30.
8 Evt. 


Møde 3

onsdag den 18. januar 2023 kl. 20:00 hos Jesper Y.M. 
Lærke fraværende

Referat/Dagsorden

1 Tilbagemelding og orientering fra Jesper Y. M. vedr. kontakt til Substain og Kredsløb a/s
Substain og Kredsløb a/s kontaktes med hensyn til at få konkrete oplysninger om omkostningerne for enkelte bruger. Oplysningerne vil kunne indgå i projektets “modningsproces” (motivering) for den enkelte husstand om valg / fravalg  af indgå i kollektiv varme.
2 Aftale / justering af det fremadrettede arbejde og proces
Arbejdsgruppen planlægger at afholde nyt borgermøde den 23. februar 2023 kl. 19:30 i forsamlingshuset. Her vil arbejdsgruppen orienterer mere konkret og fremlægge en justeret procesplan.
Der vil blive udsendt indbydelse med dagsorden via Sjelle.dk og Nyhedsbrev
3. Ny mødedato for arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen afventer oplysning om omkostninger jf. pkt. 1. både hvad angår tilslutning og kommende drift og forbruget omkostninger. 
4 Evt
Bylauget har henvendt sig til Skanderborg Kommune med ønske om en drøftelse af en “helhedsplan” for Sjelle hvad angår:
* Kollektiv varmeforsyning
* Solcellepark vest for Sjelle
* Stiprojekt (Partnerskab om trampestier)
* Bygrænsen / nye boligområder både vest og øst for Voldbyvej
* Trafiksikkerhed – fart dæmpning
* Sammenhæng mellem projekt omkring Sjelle Kirke og området Rosenvej – Præstegårdsvej, Voldbyvej og Rytterbakken
* Trafiksikring ved overgangen 
Langelinie – Voldbyvej – Mindevej og Stationsvej, herunder belysning og manglende på Langelinie mellem Præstegårdsvej og Voldbyvej
* Område ved Vandværket med Legeplads

Referent Steen


Møde 2

onsdag den 11. januar 2023 kl. 20:00 hos Niels Jacobsen
ALLE FREMMØDT

Referat/Dagsorden

1 Orientering og opsamling fra møde 1: (<Se referatet fra møde 1>)
Steen: “kontakt Skanderborg Kommune, herunder styregruppe” – “mødedato for lodsejere, virksomheder m.fl” :
Det er aftalt med Skanderborg Kommune, at Styregruppen bliver med repræsentant fra Kommunen, fra Bylaug og fra arbejdsgruppen, samt at tilknytte konsulent til styregruppen og kommende proces.
Styregruppen: Byalug: Steen, Arbejdsgruppen: Jesper Lillesøe, Kommunen: Susanne Skårup.
Steen kontakter Henrik fra Sustain om konsulentbistand.
Påtænkt  møde den 18. januar med Lodsejere, udlejere, virksomheder m.fl udsættes dette og ideen drøftes i Styregruppen.
Jesper L: Data fra undersøgelsen i Sjelle. Data offentliggøres IKKE
Undersøgelsen viser at der ud af de 42 besværelse er 36 som helt eller delvis har interesse for at indgå i en kollektiv varmeforsyning med Termonet. Husstandene er langs Voldbyvej og enkelte i de 3 grundejerforeninger, samt enkelte på Præstegårdsvej, Mindevej / Stationsvej. Hertil kommer interesse fra Den Fri Hestehaveskole. Det bemærkes, at udlejerne i byen (mere end 10) ikke har givet sin tilkendegivelse. 
Jesper Y. M. : Kredsløb A/S – Fjernvarme og fjernvarmepriser – Bliver der rørføring fra Herskind til Låsby som kommer forbi Sjelle / Skjørring?
Kredsløb A/S oplyser, at der ikke er aftalt rørføring via Herskind til Låsby. Om der kommer fjernvarme til Herskind er stadig uvis. 
Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag i forhold til Termonet – Fjernvarme – Luft til vandpumpe mv. Konkret tages der kontakt til Husstande med disse forskellige varmekildeløsninger. Jesper Y.M. og Lærker koordinerer om kontakt til hustande fra byer med Termonet. 
Lærke: kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet.
Sustain her ikke vendt tilbage på henvendelse. Lærke og Jesper Y.M forsøger at få kontakt til Husstande med Termonet via Hjemmesiden Termonet.dk
2 Plan og tiltag fremadrettet jf. tilbagemeldingerne i pkt 1 og modningsprocessen.
Se pkt. 1 Jesper Y.M: Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag…..
Der afholdes møde 2. marts på Veng skole om Solcelleparker og Energifællesskaber. Steen deltager fra Bylauget og arbejdsgruppen
.
3 nye mødedatoer 
Jesper Y.M arbejder med økonomimodeller mv. Hvis der er nye oplysninger ønskes det drøftet i arbejdsgruppen på møde den 18. januar.
4 Evt
18. januar 2023 kl. 20:00 reserveres til ny møde i arbejdsgruppen. Mødet holdes hos Jesper Y.M.
Er der ikke nyt 
ved. økonomimodeller mv. udsættes mødet til senere afholdelse. 

Referant Steen

 


Møde 1
onsdag den 14. december 2022 kl. 20:00 hos Jesper Lillesø
ALLE FREMMØDT.

Referat / Dagsorden:      <Bilag til dagsorden>

1 Arbejdsgruppens kommissorium – Se bilag side 1
Kort gennemgang af borgermødet den 29. november. Jf. dette borgermøde er arbejdsgruppens “Kommissorium”  jf. bilagets side 1.
Jesper Y.M. kontakter Kredsløb A/S med oplysning om Fjernvarme til Herskind / Låsby m.h.p. om der bliver lagt fjernvarmerør fra Borum til Herskind og videre til Låsby. Eller om Herskind / Låsby bliver koblet på via rørledningen i Skovby. Det er oplyst at rørføringen fra Borum har en mindre dimission end rørføringen fra Skovby. Arbejdsgruppen er oplyst om, at Skanderborg Kommune har udmeldt at der IKKE kommer fjernvarme til Sjelle / Skjørring. Arbejdsgruppen ønsker alligevel ovenstående oplyst og oplyst hvad kostpris for tilkobling og kommende drift og forbrug er. Ansvar Jesper Y.M.
Lærke tager kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet med det formål at få konkret viden og fakta fra nuværende energifællesskaber med jordvarme. Eventuelt med aftale om deltagelse herfra i et kommende borgermøde i februar måned 2023. Ansvar Lærke
2 Status på Undersøgelsen om interesse for Termonet – se bilag side 2-3
Gennemgang af interessen fra Sjelle Borgerne om kollektiv varme i et energifællesskab med Jordvarme.
Besvarelserne viser: se bilag side 3
* at 42 Sjelleborgere har valgt at deltage i undersøgelsen, heraf har 27 oplyst at de har naturgas, 10 at de har brændeovn, 8 har Træ / træpiller / flis, 5 har “anden varmekilde”, 3 har Varmepumpe luft til vand, 2, har varmepumpe luft til luft, 1 har oliefyr og 1 har stokerfyr. NB det har været muligt at give mere end et svar.
* 38 har tilkendegivet interesse og 6 har tilkendegivet at de ikke vil være med i et energifællesskab. Se mere i bilaget side 2.
Arbejdsgruppen vil forsøge at lave et arbejdsdokument med kort over placering af adresser med tilkendegivelse af interesse i mere eller mindre grad for at indgå i et energifællesskab. Formålet med kortoversigten er at arbejdsgruppen kan danne sig et billede af fordelingen / spredningen i adresserne.
Jesper L og Steen trækker data fra undersøgelsen. Dokumentet vil ikke blive offentliggjort men indgå i arbejdsgruppens videre arbejde. Ansvar Jesper L.
3 Projektplan / Projektmodning – se bilag side 4
*Arbejdsgruppen afholder næste møde den 11 januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen. Steen indkalder.
*Steen kontakter Skanderborg Kommune om arbejdsgruppen og gruppens igangværende arbejde og aftaler og om muligt oplysninger om kontaktmuligheder til byens udlejere, lodsejere, virksomheder mv. m.h.p. nedenstående møde. Derudover om nedsættelse af en styregruppe hvor Skanderborg Kommune indgår. Endvidere ønskes oplyst status på igangværende proces om projekt Solcellepark vest for Sjelle. Ansvar Steen
* Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe afholder møde den 18. januar kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus med Udlejere, Lodsejere, Grundejerforeninger, Virksomheder, Vandværk, Forsamlingshus, Skole, samt med invitation til AVK / Aura / Lodsejer som står for projekt Solcellepark. Ansvar Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe i forening. Tovholder aftales.
4 Projektering – se bilag side 5
Hvis fornødent antal Sjelleborgere vil indgå i kollektiv varme i et energifællesskab med jordvarme vil arbejdsgruppen arbejde for, at den enkelte bruger vil kunne modtage varme i sensommeren / efterår 2024. se mere i bilaget side 5.
5 Planlægning og aftaler
Se ovenstående punkter!
Der er aftalt arbejdsgruppe møde den 11. januar 2023 og møde for ovennævnte interessenter den 18. januar 2023
6 Evt – dato for nyt møde
Arbejdsgruppen har udvekslet telefonnumre.
Der afholdes nyt arbejdsgruppemøde den 11. januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen.

Referent Steen