Arbejdsgruppen: Kollektiv Varme – Termonet

Her kan du følge

Arbejdsgruppens arbejde

Arbejdsgruppen:
Lærke Kragh Møller, Jesper Lillesø, Jesper Yde Knudsen.
Fra Bylauget: Niels Jacobsen, Steen Frøslev

<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

<Se spørgsmål og svar her>


ARBEJDSGRUPPEMØDER: se dagsorden / referaterne herunder:

Møde 4
Dato, tid og sted ikke fastsat endnu!

Dagsorden

1 Nyt ved. økonomimodeller mv
2 Konsulentbistand
3 Dato for Styregruppemøde
4 Evt. 


Møde 3

onsdag den 18. januar 2023 kl. 20:00 hos Jesper Y.M. 
Lærke fraværende

Referat/Dagsorden

1 Tilbagemelding og orientering fra Jesper Y. M. vedr. kontakt til Substain og Kredsløb a/s
Substain og Kredsløb a/s kontaktes med hensyn til at få konkrete oplysninger om omkostningerne for enkelte bruger. Oplysningerne vil kunne indgå i projektets “modningsproces” (motivering) for den enkelte husstand om valg / fravalg  af indgå i kollektiv varme.
2 Aftale / justering af det fremadrettede arbejde og proces
Arbejdsgruppen planlægger at afholde nyt borgermøde den 23. februar 2023 kl. 19:30 i forsamlingshuset. Her vil arbejdsgruppen orienterer mere konkret og fremlægge en justeret procesplan.
Der vil blive udsendt indbydelse med dagsorden via Sjelle.dk og Nyhedsbrev
3. Ny mødedato for arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen afventer oplysning om omkostninger jf. pkt. 1. både hvad angår tilslutning og kommende drift og forbruget omkostninger. 
4 Evt
Bylauget har henvendt sig til Skanderborg Kommune med ønske om en drøftelse af en “helhedsplan” for Sjelle hvad angår:
* Kollektiv varmeforsyning
* Solcellepark vest for Sjelle
* Stiprojekt (Partnerskab om trampestier)
* Bygrænsen / nye boligområder både vest og øst for Voldbyvej
* Trafiksikkerhed – fart dæmpning
* Sammenhæng mellem projekt omkring Sjelle Kirke og området Rosenvej – Præstegårdsvej, Voldbyvej og Rytterbakken
* Trafiksikring ved overgangen 
Langelinie – Voldbyvej – Mindevej og Stationsvej, herunder belysning og manglende på Langelinie mellem Præstegårdsvej og Voldbyvej
* Område ved Vandværket med Legeplads

Referent Steen


Møde 2

onsdag den 11. januar 2023 kl. 20:00 hos Niels Jacobsen
ALLE FREMMØDT

Referat/Dagsorden

1 Orientering og opsamling fra møde 1: (<Se referatet fra møde 1>)
Steen: “kontakt Skanderborg Kommune, herunder styregruppe” – “mødedato for lodsejere, virksomheder m.fl” :
Det er aftalt med Skanderborg Kommune, at Styregruppen bliver med repræsentant fra Kommunen, fra Bylaug og fra arbejdsgruppen, samt at tilknytte konsulent til styregruppen og kommende proces.
Styregruppen: Byalug: Steen, Arbejdsgruppen: Jesper Lillesøe, Kommunen: Susanne Skårup.
Steen kontakter Henrik fra Sustain om konsulentbistand.
Påtænkt  møde den 18. januar med Lodsejere, udlejere, virksomheder m.fl udsættes dette og ideen drøftes i Styregruppen.
Jesper L: Data fra undersøgelsen i Sjelle. Data offentliggøres IKKE
Undersøgelsen viser at der ud af de 42 besværelse er 36 som helt eller delvis har interesse for at indgå i en kollektiv varmeforsyning med Termonet. Husstandene er langs Voldbyvej og enkelte i de 3 grundejerforeninger, samt enkelte på Præstegårdsvej, Mindevej / Stationsvej. Hertil kommer interesse fra Den Fri Hestehaveskole. Det bemærkes, at udlejerne i byen (mere end 10) ikke har givet sin tilkendegivelse. 
Jesper Y. M. : Kredsløb A/S – Fjernvarme og fjernvarmepriser – Bliver der rørføring fra Herskind til Låsby som kommer forbi Sjelle / Skjørring?
Kredsløb A/S oplyser, at der ikke er aftalt rørføring via Herskind til Låsby. Om der kommer fjernvarme til Herskind er stadig uvis. 
Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag i forhold til Termonet – Fjernvarme – Luft til vandpumpe mv. Konkret tages der kontakt til Husstande med disse forskellige varmekildeløsninger. Jesper Y.M. og Lærker koordinerer om kontakt til hustande fra byer med Termonet. 
Lærke: kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet.
Sustain her ikke vendt tilbage på henvendelse. Lærke og Jesper Y.M forsøger at få kontakt til Husstande med Termonet via Hjemmesiden Termonet.dk
2 Plan og tiltag fremadrettet jf. tilbagemeldingerne i pkt 1 og modningsprocessen.
Se pkt. 1 Jesper Y.M: Der arbejdes videre med at få et økonomisk sammenligningsgrundlag…..
Der afholdes møde 2. marts på Veng skole om Solcelleparker og Energifællesskaber. Steen deltager fra Bylauget og arbejdsgruppen
.
3 nye mødedatoer 
Jesper Y.M arbejder med økonomimodeller mv. Hvis der er nye oplysninger ønskes det drøftet i arbejdsgruppen på møde den 18. januar.
4 Evt
18. januar 2023 kl. 20:00 reserveres til ny møde i arbejdsgruppen. Mødet holdes hos Jesper Y.M.
Er der ikke nyt 
ved. økonomimodeller mv. udsættes mødet til senere afholdelse. 

Referant Steen

 


Møde 1
onsdag den 14. december 2022 kl. 20:00 hos Jesper Lillesø
ALLE FREMMØDT.

Referat / Dagsorden:      <Bilag til dagsorden>

1 Arbejdsgruppens kommissorium – Se bilag side 1
Kort gennemgang af borgermødet den 29. november. Jf. dette borgermøde er arbejdsgruppens “Kommissorium”  jf. bilagets side 1.
Jesper Y.M. kontakter Kredsløb A/S med oplysning om Fjernvarme til Herskind / Låsby m.h.p. om der bliver lagt fjernvarmerør fra Borum til Herskind og videre til Låsby. Eller om Herskind / Låsby bliver koblet på via rørledningen i Skovby. Det er oplyst at rørføringen fra Borum har en mindre dimission end rørføringen fra Skovby. Arbejdsgruppen er oplyst om, at Skanderborg Kommune har udmeldt at der IKKE kommer fjernvarme til Sjelle / Skjørring. Arbejdsgruppen ønsker alligevel ovenstående oplyst og oplyst hvad kostpris for tilkobling og kommende drift og forbrug er. Ansvar Jesper Y.M.
Lærke tager kontakt til Sustain (Henrik) om mulig kontakt til allerede igangværende energifællesskaber med Termonet med det formål at få konkret viden og fakta fra nuværende energifællesskaber med jordvarme. Eventuelt med aftale om deltagelse herfra i et kommende borgermøde i februar måned 2023. Ansvar Lærke
2 Status på Undersøgelsen om interesse for Termonet – se bilag side 2-3
Gennemgang af interessen fra Sjelle Borgerne om kollektiv varme i et energifællesskab med Jordvarme.
Besvarelserne viser: se bilag side 3
* at 42 Sjelleborgere har valgt at deltage i undersøgelsen, heraf har 27 oplyst at de har naturgas, 10 at de har brændeovn, 8 har Træ / træpiller / flis, 5 har “anden varmekilde”, 3 har Varmepumpe luft til vand, 2, har varmepumpe luft til luft, 1 har oliefyr og 1 har stokerfyr. NB det har været muligt at give mere end et svar.
* 38 har tilkendegivet interesse og 6 har tilkendegivet at de ikke vil være med i et energifællesskab. Se mere i bilaget side 2.
Arbejdsgruppen vil forsøge at lave et arbejdsdokument med kort over placering af adresser med tilkendegivelse af interesse i mere eller mindre grad for at indgå i et energifællesskab. Formålet med kortoversigten er at arbejdsgruppen kan danne sig et billede af fordelingen / spredningen i adresserne.
Jesper L og Steen trækker data fra undersøgelsen. Dokumentet vil ikke blive offentliggjort men indgå i arbejdsgruppens videre arbejde. Ansvar Jesper L.
3 Projektplan / Projektmodning – se bilag side 4
*Arbejdsgruppen afholder næste møde den 11 januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen. Steen indkalder.
*Steen kontakter Skanderborg Kommune om arbejdsgruppen og gruppens igangværende arbejde og aftaler og om muligt oplysninger om kontaktmuligheder til byens udlejere, lodsejere, virksomheder mv. m.h.p. nedenstående møde. Derudover om nedsættelse af en styregruppe hvor Skanderborg Kommune indgår. Endvidere ønskes oplyst status på igangværende proces om projekt Solcellepark vest for Sjelle. Ansvar Steen
* Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe afholder møde den 18. januar kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus med Udlejere, Lodsejere, Grundejerforeninger, Virksomheder, Vandværk, Forsamlingshus, Skole, samt med invitation til AVK / Aura / Lodsejer som står for projekt Solcellepark. Ansvar Arbejdsgruppen, Bylaug og Styregruppe i forening. Tovholder aftales.
4 Projektering – se bilag side 5
Hvis fornødent antal Sjelleborgere vil indgå i kollektiv varme i et energifællesskab med jordvarme vil arbejdsgruppen arbejde for, at den enkelte bruger vil kunne modtage varme i sensommeren / efterår 2024. se mere i bilaget side 5.
5 Planlægning og aftaler
Se ovenstående punkter!
Der er aftalt arbejdsgruppe møde den 11. januar 2023 og møde for ovennævnte interessenter den 18. januar 2023
6 Evt – dato for nyt møde
Arbejdsgruppen har udvekslet telefonnumre.
Der afholdes nyt arbejdsgruppemøde den 11. januar kl. 20:00 hos Niels Jacobsen.

Referent Steen