Referat /Dagsorden Arbejdsgruppemøde Termonet møde nr. 5

Dagsorden til Arbejdsgruppemøde NR. 5 – 19. april 2023

<FØLG ARBEJDSGRUPPEN HER>
<GÅ TIL TERMONET – FÆLLES JORDVARME I SJELLE HER>

Møde 5
onsdag den 19. april kl. 19:30 hos  Steen
Fremmødte: Niels, Jesper L. Jesper Y.M. Steen

Referat / Dagsorden

1 Opsamling fra vores sidste møde… jf referatet og fremsendt opsamling fra mødet af Lærke
En ny spørgeundersøgelse om interessen for Termonet som kollektivvarme i Sjelle ændres jf. Lærkes oversigt, til at afholdes efter borgermødet den 25. april. Undersøgelsen iværksættes såfremt forsamlingen på borgermødet tilkendegiver fortsat interesse. Ny undersøgelse vil tilrettelægges således vi når en langt højere svarprocent end ved sidste undersøgelse og at vi får tilbagemelding fra stort set alle med Gasfyr: (antal 85 – tidligere svar: 27), oliefyr: (antal 14 – tidligere svar 1) og biomasse: (antal 9 – tidligere svar 9), = i alt 108 husstande. Ved tidligere undersøgelse fik vi et samlet svar fra 51 husstande som enten har gasfyr, oliefyr eller biomasse. Den samlede besvarelse var fra 64 husstande i alt.
I Sjelle er ca. 162 husstande tilkoblet Sjelle Vandværk, hvorfor det er det antal husstande arbejdsgruppen overordnet arbejder ud fra. Der er altså 100 husstande vi ikke har hørt fra. 
2 Tilbagemelding fra Sustain – vedr. projektforslag og projekt, samt vurdering af muligt projekt.
Tilbagemeldingen fra Sustain om Screeningen for termonet for Sjelle er, at screeningens beregninger er udregnet efter 108 tilslutninger, og at et mindre antal tilslutninger ikke mærkbart vil nedsætte de samlede omkostninger. 
Prisen for strøm (forbrug) har arbejdsgruppen kontrolleret ved Aura, som bekræfter at elprisen i screeningen. 
I Skanderborg Kommune og Region Midtjylland undersøges muligheder for “garanti lån af økonomiske midler” til projekterforslag som tilbagebetales hvis projektet gennemføres og derved indgår i den samlede økonomi for projektet. Regionen har oplyst at der snart vil blive åbnet op for nogle nye ansøgningsmuligheder.
Arbejdsgruppen vurderer på dette møde, at løsningen med termonet som kollektiv varme i Sjelle vil kunne realiseres 
såfremt der opnås bindende tilsagn om tilslutning fra ca. 100 husstande. Sammenlignet med, at der i tidligere undersøgelse er vist interesse fra omkring 40 husstande er udfordringen at få afsøgt om den reelle interesse kan opnås fra ca. 100 husstande.
Arbejdsgruppen vil på kommende borgermøde afgive status for ovenstående.
3 Borgermødet den 25. april
* Indhold og oplæg:
1 Velkomst og orientering – Steen
– Tilbud fra Sustain om projektforslag
– Ansøgningen af midler fra Klimapuljen, herunder måske kommende muligheder om garanti lån til projektforslag
– Screeningen for termonet i Sjelle (kort orientering især om side 3)
2 Økonomisk og “teknisk” status og redegørelse for Termonet, også set i forhold til individuelle husstandenes løsningsmuligheder som f.eks. luft til vand varmepumper- Jesper Yde
3 Hvor står vi nu – Ny undersøgelse – Alternative muligheder
4 Spørgsmål, Drøftelse og tilbagemelding fra salen
5 Opsamling – Konklusion(er)
6 Evt.
4 Invitation til borgermødet
Steen udsender reminder / invitation til borgermødet via nyhedsbrev m.fl.
5 Det praktiske omkring borgermødet.
Steen kontakter Bylauget om det praktiske vedr. forplejning – øl og vand – bordopstilling mv.
Referent 
Steen