Referat af Bylaugsmødet den 12. februar 2019

Referat af Bylaugsmødet den 12. februar 2019

Mødet afholdt den 12. februar kl 19:30 hos Birthe

 

Referat

1 Regnskab 2018 – Gennemgang og til godkendelse
Regnskab 2018 fremlagt til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet viser et overskud for 2018 med kr. 19,72. Ultimo 2018 er Bylaugets samlede kapital på kr. 5.319,42 fordelt på kasse: kr. 372,40, Bankkonto 1: kr. 15,73 og Bankkonto 2: kr. 4.951,01.
Bemærkning til regnskabet: Fremover ønskes at Frivilligt kontingent overføres til Bankkonto 1 og kontingent til mail på Bankkonto 2.
Det blev oplyst at der i 2019 indtil videre er indtægter af Frivillig kontingent og mailkontingent på i alt kr.:
1.050, således at Bylaugets samlede kapital d.d. (12. februar) fremstår med kr. 6.389,14
2 Beretning
* Bylaugets beretning – indhold?
Steen udarbejder denne
* Trafikudvalg
* Bus 112
Anders fremlægger vedr. Trafikudvalg og Bus 112
3 Evt. modtagne forslag til generalforsamlingen
– et forslag fra mødet mellem de 3 formænd: udvalg til Stisystem og naturstier
Bylauget opfordrer til at et udvalg for stisystem og naturstier nedsættes / vælges
4 Valg: Følgende er på valg: Steen, Birthe, Henning, samt suppleanterne Hans og Bjørn
afklaring om genopstilling.
Steen opfordrer til valg af ny formand, men vil gerne fortsætte i Bylaugets bestyrelse
Birthe og Henning genopstiller ikke
Hans og Bjørn stiller gerne op som suppleanter
5 Generalforsamlingen
Særlig orientering på generalforsamlingen kunne f.eks være,
* hvordan det går med landsbyens lokalplan jf. kommunens plan om tillæg herom til kommuneplanen – Steen orienterer om evt. nyt vedr. tillægsplan til kommuneplanen om landsbyudvikling
* Bus 112 – nævnes af Anders under beretning
* Stisystem / naturstier i og omkring Sjelle – drøftes under indkomne forslag
* mulighed for støtte til landsbyudvikling  – Steen orienterer om mulighed for støtte til landsbyudvikling
* Velkomstprocedure og velkomstpjece til nye borgere i Sjelle – Velkomstsprocedure og velkomstpjece til nye borgere ønskes drøftet for synliggørelse af hvordan vi fremadrettet byder nye borgere velkommen i byen
6 praktisk og rollefordeling mv.
Bylaugets bestyrelse møder senest op i forsamlingshuset 17:30 og hjælper med oprydning
Steen fremlægger
Anders fremlægger
Valg af ordstyrer: Steen aftaler med…
Birthe og Kim varetager / koordinere forplejning
Referent
Steen Andersen Frøslev