Referat af Bylaugsmødet den 21. september

Mødet afholdes hos Steen kl. 19:00

Fremmødte: Marie, Niels, Anders, Steen
Fraværende: Thomas, Palle

Referat af Bylaugsmødet den 21. september 2022

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2 Regnskab
Fremvist og godkendt.
Der er et underskud på Sjelle.dk på kr.: -615,98 og et overskud i Bylaugets regnskab på kr.: 1804.
Samlet resultat 2022 er d.d. kr.: 1188,-. Kassen og bankkonti´ beholdninger fremvist.
3 Orientering om:
*Projekt ved og omkring Sjelle Kirke
Menighedsrådet har fået principgodkendt et projekt ved og omkring Sjelle Kirke omhandlende bl.a. udvidelse af P.plads bag ved Kirken og opkørselsvej til Kirkedøren. Projektet præsenteres for alle interesserede den 2. oktober. Se mere i Kirkebladet om invitationen til det årlige menighedsmøde.
* Fra Stiudvalg, ny fondsansøgning
Stiudvalget har fremsendt ny fondsansøgning til Landdistriktspuljen på kr.: 105.000
* Solcelleudvalget
Solcelleudvalget følger den Skanderborg Kommunes politiske behandling af ansøgningen fra Aura og AVK om Solcellepark vest for Sjelle. Økonomi- og Erhversudvalget behandler netop denne aften hvilken indstilling om de vil afvise, udsætte eller indstille til behandling i Byrådet. Beslutningen blev at projektet behandles på næste byrådsmøde i næste uge.
Se: referat af Økonomi- og Erhversudvalget 21. september 2022 her. 
Alle Høringssvar til Skanderborg: https://www.skanderborg.dk/document/ddf966c4-7402-49ce-877
4 Mulige fremtidige løsninger om Varmeforsyning i Sjelle.
Efter drøftelse beslutter Bylauget at der afholdes: Borgermøde om Energifællesskab, Termonet og evt. et mindre Solcelleanlæg. Der udsendes hurtigst muligt invitation. Borgermødet vil være med deltagelse af Chef for produktudvikling fra Sustain Henrik Bielefeldt som vil hjælpe os med at få afdækket om “Termonet” er den bedste løsning for os i Sjelle med hensyn til den fremtidige varmeforsyning.
Der laves ny side på Sjelle.dk med samlet oversigt om Energifællesskab, termonet og Jordvarme. Siden findes under fanebladet Bylaug. Du vil kunne se invitationen til Borgermødet her
Pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune om Afklaring på opvarmning inden årets udgang”
Kort orientering – intet til referat
Orientering om afholdte Landsbykonference 2022, den 17. september.
Kort orientering – intet til referat
Du kan se alle Dagsordener og referater under fanebladet <Bylaug>Bestyrelsesmøder og referater>
Referent Steen