Miljø og Planudvalget sender Wedelslunds motorbaneansøgning tilbage til Byrådet

 

Miljø og Planudvalget i Skanderborg sender Wedelslunds ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af motorbane tilbage til Byrådet

 

Nedenstående er indsat referatet fra Miljø og Planudvalgsmødet, som afholdt den 6.  juni 2017.
Miljø og Planudvalget peger på, at der i processen for en evt. landzonetilladelse gives 2 uger til en offentlig høring.

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

 • at Byrådet overtager beslutningskompetencen vedr. afgørelsen af denne sag
 • at Byrådet iværksætter en landzonetilladelse-sagsbehandling for ansøgningen incl. de tilbagevendende arrangementer på Grundlovsdag
 • at et forslag til landzonetilladelse fremlægges for Miljø- og Planudvalget i august 2017
 • at der tilrettelægges en proces, hvor der indgår en offentlig høring på 2 uger undervejs
 • at Miljø- og Planudvalget får kompetence til at sende et forslag i offentlig høring
 • at det meddeles evt. høringssvar efter dd, at høringssvaret er registreret, men ikke vil indgå i den politiske behandling af sagen, idet der planlægges en ny høringsfase pga den nye ansøgning.

Se i øvrigt mere på Skanderborg Kommunes hjemmeside: http://www.skanderborg.dk

Du kan følge sagen på https://sjelle.dk/racerbane/


Referat af Miljø og Planudvalgsmødet den 6. juni 2017

100. Ansøgning om etablering af motorsportsbane på Wedelslund
Ansøgning om etablering af motorsportsbane på Wedelslund
Resume:
På Miljø- og Planudvalgets møde den 2. maj 2017 behandlede Udvalget en sag om opfølgning på borgermødet om etablering af motorsportsbane på Wedelslund. Miljø- og Planudvalget besluttede at videresende sagen til Byrådet med anbefaling om, at der her tages stilling til, om der skal skabes mulighed for at etablere motorsportsbane ved Wedelslund og om det i givet fald skal ske via en lokalplan. Derfor blev sagen fremsendt til behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget havde forud for mødet modtaget en reduceret ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en klassisk automobilbane anno 1950 til brug for gentlemen race for klassiske sportsvogne. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget at sende sagen retur til fornyet behandling i Miljø- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

Høringssvar indkommet efter naboorientering, borgermøde m.v.
Det projekt, der har været i orientering/høring samt afholdt offentlig møde om, er kun ændret for så vidt angår banens brug.
Af høringsmaterialet fremgik, at der ønskedes afholdt:
 • Gentlemen race – en sammenhængende fredag, lørdag og søndag pr. år enten forsommer eller sensommer:
  • Fredag: deltagerantal ca. 1.000 – kun medhjælpere og kørere. Underholdning med musik til kl. 23.00 i telt.
  • Lørdag og søndag: deltagerantal op til 14.000 publikum samt 1.000 hjælpere og kørere pr. dag. Underholdning med musik i telt til kl. 23.00.
 • Løb/udendørs arrangement på tre enkeltdage i perioden 1. april til 30. september fra kl. 9.00-18.00 og med mulighed for underholdning med musik til kl. 23.00 i telt i godsets have eller gårdsplads, f.eks.:
  • det årlige veterantræf Grundlovsdag den 5. juni hvert år. Deltagerantal op til 8.000 personer
  • et velgørenhedsarrangement. Deltagerantal op til ca. 5.000 personer
  • et investorarrangement. Deltagerantal op til ca. 1.000 personer.
 • Træning: 1 hverdag pr. uge i tidsrummet kl. 09.00-17.00 i perioden fra den 1. marts til den 31. oktober hvert år, ingen publikum, kørsel ca. 2-3 biler ad gangen på banen. Støjbelastning af omgivelserne vil være den begrænsende faktor for, hvor mange biler der kører på banen ad gangen ved træning – det kan være tale om mere en 3 biler af gangen for nogle biltyper.
Der er indkommet 76 høringssvar, heraf er en del kommet efter offentliggørelse af den reducerede ansøgning, jf. avisartikler og referat fra Økonomiudvalgets beslutning. Høringssvarene er vedlagt
Reduceret ansøgning
Wedelslund Gods har for videreudvikling af aktiviteterne omkring klassiske køretøjer på Wedelslund Gods og med afsæt i de bemærkninger, som er fremsendt til Skanderborg Kommune i høringsperioden, fremsendt en reduceret landzoneansøgning. Reduktionen består i anvendelsen af banen, hvor der nu søges om ét årligt weekendarrangement. Det er videre oplyst, at Godset er indstillet på en midlertidig tilladelse i 5 år. Ansøgning samt støjrapport (tidligere fremsendt) er vedlagt.
Kort beskrivelse af projektet
På Wedelslund Gods søges om tilladelse til etablering af Klassisk Automobilbane anno 1950 til brug for Gentlemen Race for klassiske sportsvogne. Der skal anlægges en 2,3 kilometer lang asfaltbane med pitområde og 1-2 meter høje sikkerhedsvolde rundt om banen, som publikum også kan sidde på. Når der er løb, vil der blive opsat midlertidige telte, toiletter, publikumstribuner, tankanlæg m.v. Banen vil blive benyttet én weekend (fredag-søndag) pr. år.
Faste anlæg
 • baneområde: 2,3 km jordfarvet asfaltbane med en bredde på 10 meter i gennemsnit, omkranset af 12 meter græs på begge sider. Samlet ca. 23.-25.000 m2. Banen opbygges på en bund af stabilgrus og sand.
 • pitområde: 10.-12.000 m2 med fast underlag – enten asfalt påtrumlet en lysebrun grusoverflade eller alternativt en naturflisebelægning.
 • sikkerhedsvolde omkring banen på 1-2 meters højde på banens yderside med en indbygget/skjult dækmur på 80 cm højde, hvor det er sikkerhedsmæssigt påkrævet. Samlet ca. 15.000 m2.
 • selvbærende stålhængebro hen over slugt med §3 areal. Broen har ikke fysisk kontakt med slugten.
Midlertidig “anlæg”
 • parkeringspladser på græsarealer
 • udstillings- og salgsarealer på græsarealer. Telte – madtelte 3*500 m2 til bespisning af 15.000 løbsgæster, telt til underholdning 300 m2, telt på 600 m2 til fælles aftenspisning og underholdning for kørere og medhjælpere
 • overdækkede tribuner og VIP-områder langs den østlige del af automobilbanen
 • mobile toiletvogne – 142 stk.
 • mobilt tankanlæg placeret i pitområdet under løb. Placeres på fast og væsketæt underlag, som sikres mod utilsigtet påkørsel ved hjælp af betonklodser.
 • container til opbevaring af farligt affald.
Det er tidligere oplyst, at opstilling til weekendarrangementet påbegyndes 10 dage før og nedtagning tager 7 dage efter.
Driftsoplysninger/arrangementoversigt pr. år
 • Gentlemen race – én sammenhængende fredag, lørdag og søndag pr. år enten forsommer eller sensommer:
  • Deltagerantal: fra 5000 til 15.000 pr. dag (publikum, kørere og medhjælpere)
  • Underholdning med musik til kl. 23.00 i telt.
Træf- og køretøjsdag
Gennem flere år har der grundlovsdag været afholdt træf- og køretøjsdag – det årlige veterantræf – på Wedelslund. Da der er tale om en årligt tilbagevendende begivenhed forudsætter fremtidig afholdelse af det arrangement landzonetilladelse/medtagelse i lokalplan. I de tidligere ansøgninger er arrangementet beskrevet med deltagerantal op til 8.000 personer. Arrangementet fremgår ikke af den foreliggende reducerede ansøgning, idet det ikke forudsætter brug af banen. Men det er administrationens vurdering, at arrangementerne skal ses samlet.
Andre tilladelser
Etablering og drift af automobilbanen, skal anmeldes og screenes for VVM-pligt. I screeningen indgår også kumulative forhold, som i dette tilfælde er træf- og køretøjsdagen.
Tilladelse efter vejloven til overkørsler (til parkeringsarealer) til offentlig vej.
Da banen ikke skal bruges til kørsel i mindst 5 dage pr. år forudsættes ikke miljøgodkendelse, men støj kan reguleres med påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3.
Proces
Landzonetilladelse: Hvis sagen behandles som en sag om landzonetilladelse sendes den i kopi til alle, der er har indsendt høringssvar. Tilladelsen vil også blive offentliggjort på Kommunenshjemmeside og der vil blive indrykket henvisningsannonce i LokalAvisen.
Lokalplan: En lokalplanproces vil skulle starte med en for-offentlighedsfase.

Indstilling

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning samt teknisk chef indstiller,
 • at der tages stilling til om der skal skabes mulighed for at afholde træf- og køretøjsdag
 • at der tages stilling til om der skal skabes mulighed for at etablere motorsportsbane på Wedelslund
 • at der tages stilling til om mulighederne i givet fald skal ske via landzonetilladelse, herunder tidsbegrænset til motorsportsbanen og tidsubegrænset til træf- og køretøjsdag, eller lokalplan.
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,
 • at Byrådet overtager beslutningskompetencen vedr. afgørelsen af denne sag
 • at Byrådet iværksætter en landzonetilladelse-sagsbehandling for ansøgningen incl. de tilbagevendende arrangementer på Grundlovsdag
 • at et forslag til landzonetilladelse fremlægges for Miljø- og Planudvalget i august 2017
 • at der tilrettelægges en proces, hvor der indgår en offentlig høring på 2 uger undervejs
 • at Miljø- og Planudvalget får kompetence til at sende et forslag i offentlig høring
 • at det meddeles evt. høringssvar efter dd, at høringssvaret er registreret, men ikke vil indgå i den politiske behandling af sagen, idet der planlægges en ny høringsfase pga den nye ansøgning.
Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Høringssvar 1-25
Høringssvar 26-56
Høringssvar 57-64
Høringssvar 65-67
Høringssvar 68-76
Revideret ansøgning af 17 maj 2017
Støjrapport – Beregning af støjbelastning.pdf