Motor Racerbane på Wedelslund

 

Ny idé om Motor Racerbane på Wedelslund kan give trafikale udfordringer i og omkring Sjelle

Godsejer Jesper Nielsen vil anlægge en motorsports- bane til veteranbiler på sine marker

Sjelle Bylaugs bestyrelse drøfter Godsejerens planer på sit bestyrelsesmøde mandag den 20. februar 2017 mhs. til trafik, støj og placeringen i området ned mod ådalen og inden for skovlinjerne.

På arealet ved siden af Wedelslund Gods, som Godsejeren på Wedelslund tidligere har ansøgt Skanderborg Kommune om opførelse af en golfbane har godsejeren Jesper Ungstrup Nielsen, helt andre planer; nemlig en veteranbil-racerbane ved godset.

Godejeren har nu ansøgt om en  2,3 kilometer lang motorsportsbane, som anlægges på markerne sydvest for godset – ned mod Lyngbygårds Ådal og det nordligste Galten.

Sjelle Bylaug har anmodet om aktindsigt hos Skanderborg Kommune, og kan se af annsøgningen, at der udover anlægget ansøges om afholdelse af  to årlige store løbs-weekender med »Gentleman Race for klassiske sportsvogne«.  Det skal være en fredag, lørdag og søndag i forsommeren og tilsvarende en fredag, lørdag og søndag i eftersommeren.

Ifølge ansøgningen til kommunen forventes et publikum med et antal på mellem 15.000 og 25.000 tilskuere hver løbsdag – dvs. mellem 45.000 og 75.000 gæster pr. løbsweekend.

Derudover søger han om tilladelse til mindre løbsarrangementer to gange om året plus løbende brug af banen én gang om ugen året rundt for medlemmerne af Wedelslund Automobil Club, der har til huse på godset.

I følge Midtjyllands Avis den 13. februar fremgår det også at Godsejeren i sin ansøgning til kommunen peger han på, at de senere års store succes med veteranbiltræf på Wedelslund grundlovsdag – sammen med de gode erfaringer med automobilklubben – har ført til ønsket om at anlægge en permanent bane og dermed videreudvikle aktiviteterne omkring klassiske køretøjer på godset.

Midtjyllands Avis skiver også, at forslaget til en »automobilbane anno 1950« er udviklet i samarbejde med Realdania, der tilbage i 2013 afsatte i alt 62 millioner kroner til at udvikle og realisere nye aktiviteter ved landets gamle herregårde.

I 2014 bevilgede Realdania således fire millioner kroner til udvikling af godset som samlingssted for klassiske biler og fly.

I de første planer indgik en start – og landingsbane for veteranfly, men den er siden gledet ud af billedet til fordel for motorsportsbanen for klassiske biler.

Sjelle Bylaug har fået oplyst, at hvis banen skal anlægges, forudsætter det en landzonetilladelse og i samme forbindelse en miljøgodkendelse, og forud for en miljøgodkendelsen skal der udarbejdes en VVM-screening, der giver en vurdering af anlæggets virkning på miljøet.

Det fremgår  af ansøgningen, at gamle Le Mans-racerbiler fra 50’erne og 60’erne skal kunne deltage i løb på banen – med en voldsom støj, der nærmer sig 132 decibel ved forbikørsel. Men ifølge de støjberegninger, der er lavet i forbindelse med ansøgningen, vil den gældende støjgrænse, der er på 53 decibel ved nærmeste naboer, kunne overholdes.

Udfordringen om trafik-afvikling og parkering af de tusindvis af biler, som kan ventes til de store løb nævner Godsejeren i følge Midtjyllands Avis at Wedelslund på egen jord har etableret tre store parkeringsområder med til- og frakørsel ad eksisterende markveje.

Af Godsejerens ansøgning fremgår det, at Godsejeren anser vejenes kapacitet er tilstrækkelige til, at 2000 biler kan komme ind på p-områderne i timen, og start-kapaciteten er 10.000 p-pladser, som kan øges til 15.000 p-pladser det følgende år.
Redningskøretøjer vil kunne komme hurtigt til området via Langelinie, og ved store arrangementer etableres en midlertidig helikopterlandingsplads til brug for eventuel akut sygetransport.