Naturgenopretning, Lyngbygård Å

 

 

Har du interesse for Naturgenopretningen af Lyngbygård Å, så kan du læse om projektet her, (klik her)
Se genopretningsmålene herunder

 

Hvad forventes opnået?

• En vandstandsstigning i åen på 30-50 cm
• 60 ha nye våde arealer og et flottere landskab
• Tilbageholdelse af 50 tons kvælstof årligt og dermed et renere vandmiljø
• En mere artsrig natur og flere sjældne planter
• Flere gode fuglelokaliteter for især engfugle
• Mange nye leve- og fødesteder for odder, ørred, padder og flagermus