Offenligt møde om Automobilbane – Wedelslund Gods


Orientering om landzoneansøgning etablering af klassisk automobilbane – Wedelslund

Resume

Miljø- & Planudvalget har anmodet om at få sag vedrørende automobilbane ved Wedelslund Gods på dagsordenen. Wedelslund har søgt om etablering af en klassisk automobilbane anno 1950. Teknik & Miljø har den 22. marts 2017 modtaget en revideret landzoneansøgning.

Sagsfremstilling

Wedelslund har ansøgt om etablering af en motorsportsbane for klassiske køretøjer.
Der søges tilladelse til:
  1. Etablering af en ca. 2,3 km jordfarvet asfaltbane med en bredde på i gennemsnit 10 meter. Banen er omkranset af 12 meter græs på begge sider.
  2. Naturlige sikkerhedsvolde etableret på banens yderside i en højde på 1–2 meter med en indbygget/skjult dækmur på ca. 80 cm højde, hvor dette måtte være sikkerhedsmæssigt påkrævet.
  3. Etablering af et ca. 10.000 m2 pitområde med fast underlag. Enten asfalt påtromlet en lysebrun grusoverflade, eller alternativt en naturflisebelægning.
  4. Anvendelse af arealer til parkering.
Den omgivne jordvold giver gode oversigtsforhold for tilskuerne, og muliggør at tilskuere kan begive sig hele vejen rundt om automobilbanen. I midten af automobilbanen bibeholdes agerbrug med korn/græs samt mindre områder med bøgebeplantning og solitære egetræer. Der etableres ingen permanente installationer omkring banen.
Der søges tilladelse til benyttelse af automobilbanen i følgende tidsrum:
1) Årlig benyttelse af automobilbanen 1 x fredag, lørdag og søndag fra kl. 9.00–18.00 til Historisk Gentlemen race (opvisningsløb, hvor kun æren sættes på spil.)
Gentelmen Race afholdes enten i forsommeren eller i sensommeren følgende dage.
Fredag:(Publikum; Ingen)
Lørdag og søndag:(Publikum; fra 5.000 til 25.000 pr. dag.)
2) Årlig benyttelse af automobilbanen 3 enkeltdage fra kl. 9.00–18.00 til mindre løbsarrangementer i perioden 1. april til 30. september
Dag 1: Det årlige Veterantræf Grundlovsdag (5. Juni) (Publikum; fra 3.000 til 8.000 personer)
Dag 2: Et velgørenhedsarrangement (Publikum; fra 1.000 til ca. 5.000 personer)
Dag 3: Et investorarrangement (Publikum; fra 100 til ca.1.000 personer)
3) Årligt, at Wedelslund Automobil Club kan benytte automobilbanen en hverdag om ugen fra kl. 9.00–17.00 i perioden 1. marts til 31. oktober (Publikum; Ingen personer)
Administrationen har vurderet, at det aktuelle projekt ikke er lokalplanpligtigt, jf. planlovens § 13, stk. 2, men at etablering af banen kan ske efter landzonetilladelse m.v. I landzonetilladelsen kan og vil der formentlig blive stillet vilkår til sikring af forskellige forhold, f.eks. reetablering af arealet, såfremt anvendelsen til motorbane ophører.
Inden der kan gives landzonetilladelse skal den udsendes i naboorientering og evt. partshøring efter forvaltningsloven. Ansøger og enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen. Herudover kan landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, også klage.
Administrationen arrangerer desuden, at der bliver afholdt et offentligt orienteringsmøde om projektet den 27. april 2017. Naboorientering/partshøring udsendes før orienteringsmødet, således at høringsfristen først udløber efter mødet.
Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Sagen kræver følgende sagsbehandling:
  • Screening for vvm-pligt.
  • Projektet skal landzonesagsbehandles.
  • Projektet kræver en miljøgodkendelse med hensyn til støj m.m..
  • Der skal godkendes en trafikafviklingsplan.
  • Byggetilladelse til evt. midlertidige konstruktioner (telte, tribuner m.m.).

Indstilling

Teknisk chef indstiller,
  • at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Parkeringsområder
Snittegning automobilbane
Rev_LandZoneansøgning_22_marts_2017