Referat af Bylaugsmøde 25. marts 2019

Referat af bylaugsmøde 25 marts 2019

Referat af Bylaugsmøde afholdt hos Marie, Stationsvej 9 mandag den 25. marts kl. 19:30.

 
Tusind tak til Marie for at vil huse os m.m.
 
Fremmødte: Marie, Anders, Inge-Lise, Steen, Bjørn
Fraværende: Jørn, Hans
 
Referat
1 Velkomst til det nye Bylaug
Steen bød velkommen og ønskede nyvalgte og genvalgte tillykke med valget
2 Kort orientering
Orientering om Økonomi og regnskab for 2019 første måneder. Der er stadig nogle mailkunder på Sjelle.dk som endnu ikke har betalt. Steen fremsender “rykkere”.
Det er hensigtmæssigt at bylauget har en repræsentant i udvalgene og at udvalgene vælger en koordinator.
Anders orienterede om møderne afholdt i Trafikudvalget og Stiudvalget.
Anders er koordinator for Trafikudvalget og Stiudvalget.
Bjørn orienterede om at han j.f. møde i Stiudvalget har taget kontakt til Herskind og Stjær vedr. deres erfaringer, gode råd og kontaktmuligheder vedr. etablering af sti- trampestier i området og mellem de 3 landsbyer. 
NB Cykelsti er placeret i Trafikudvalget. 
Oversigt over medlemmer af udvalgene, samt koordinator findes på sjelle.dk: Se her: Trafikudvalg – Stiudvalg – Vision-og tænketank
Det blev aftalt, at Steen tager kontakt til valgte medlemmer af Vision- og tænketank.
3 Konstituering
Næstformand: Marie,  Kasserer: Jørn, Skriverkarl: Anders
Udvalgsrep til Trafik: Anders Inge-Lise og Bjørn, Sti: Anders, Bjørn, Visions og tænketank: Steen
4 Bylaugets fremadrettede opgaver, arbejde og prioriteringer.
Møder: Der afholdes bylaugsmøder efter behov. Næste bylaugsmøde afholdes 3 juni kl. 19:30 hos Inge-Lise. Mødet omhandler Skt. Hans 2019 og nominering af kandidater til årets Sjelleborger.
Borgermøder (Landsbyduvikling). Der kan blive tale om at holde borgermøde sensommeren / efterår om ny lokalplan for Sjelle.
Skt. Hans: Det forventes at afholde Skt. Hans jf. Bylaugets traditioner Juletræ – fest – hygge: Hvis nogle borgere ønsker det, vil Bylauget gerne økonomisk og i et vis omfang praktisk støtte initiativet. 
5. evt.
Intet til referat
 
Referent Marie / Steen