Referat af Bylaugsmødet 3. juni 2019

Referat af Bylaugsmødet den 3. juni 2019

Tusid tak til Ingelise for at hun vil huse os m.m.
 
Referat
 
1 Kort gensidig orientering, formand og udvalg
* Landsbyudviklingen – afholdt møde med kommunen
Anders og Steen har deltaget i møde med Skanderborg Kommune vedr. Landsbyudvikling. På mødet var der lagt vægt på landsbyens eventuelle muligheder for arealudvidelse vdr. nye beboelsesområder. Skanderborg Kommune har fokus på Sjelle og omegns naturlandskab og områder med vandresourcer, samt udsyn til Kirken og til ådalen.  Fremsendt ansøgning om ny storparceller ved Voldbyvej 62 vil blive behandlet mht. til at kunne indgå i indstilling til økonomiudvalgets behandling. 
* Stiudvalget – afholdt møde
Bjørn og Anders orienterede om afholdt møde i Stiudvalget. Se referat fra stiudvalgsmødet.
* Oprettelse af Cvr. nr. til Bylauget og nemkonto efter gældende regler
På vegne af Bylauget opretter Steen CVR nr (frivillig forening) og nemkonto, således vi er forberedt på at kunne modtaget eventuelle tilskud jf. gældende  regler.
* Trafikudvalg: Rosenvej, Grøftekantmøde med beoerne om deres ønske om lukning af Rosenvej for ind- og udkørsel fra Langelinie
Steen har jf. beslutning i Trafikudvalget og i Byauget, afholdt “Grøftekantsmøde” med beboerne på Rosenvej. Udkast til skrivelse til Skanderborg Kommune blev fremlagt. Steen fremsender snarest. 
2 Regnskab 2019
Regnskab fra 1/1 – 19 til d.d. fremlagt for bestyrelsen. Regnskab godkendt
3 Skt. Hans 2019
* Tale, sang, indkøb, bål, salgsbod, snobrødsdej osv
Anders ansvarlig for båltænding mv. – Ingelise laver en heks – Steen laver tale og køber ind. Alle hjælper i Salgsboden. Marie sørger for byttepege. Steen laver en klat snobrødsdej. Marie trykker bålsang. (Steen fremsender denne til Marie)
4 Årets Sjelleborger – nomineringer og udtagelse, tale og gave 
Steen laver tale til årets Sjelleborger og indkøber en lille gave. Ingelise står for laminering af tale og diplom. 
5. Ny mødedato
Der afholdes ny møde i starten af efteråret. Måske nyt borgermøde i forbindelse med Skanderborg Kommune sender høring på ny lokalplan for Sjelle jf. tillægsplan til kommuneplanen om landsbyudvikling. 
6 evt. 
Intet til referat
 
Referent Steen