Referat af Bylaugsmødet den 15. februar 2023

<Se alle Bylauges møder og referater her>

Mødet blev holdt hos Anders kl. 19:00

Referat af Bylaugsmødet den 15. februar 2023
Fraværende: Niels, Palle

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Regnskab – revideret regnskab 2022
Det reviderede regnskab blev fremlagt til bestyrelsens godkendelse.
Regnskabet godkendt.

3 Orientering om:
* Projekt ved og omkring Sjelle Kirke
Menighedsrådet fremsender sit projekt til videre behandling i provstiet.
Forinden videresendelsen vil menighedsrådet have selvsyn på en belægning med slotsgrus. Når menighedsrådet har truffet sit valg om belægning, vil projektet blive tilgængelig på sjelle.dk
* Fra Stiudvalg: godkendt fondsansøgning
Stiudvalget har modtaget fondsmidler fra Landdistriktspuljen. Herefter er projektet klar til den mere praktiske del. Den praktiske del forventes igangsat i løbet af foråret i år, og der vil blive inviteret til frivilligt arbejde. Orientering herom på generalforsamlingen
* Solcelleudvalget, samt møde 2. marts i Veng om alternative energiformer
Solcelleudvalget har forslag til andre / flere visualiseringspunkter til solcelleprojektet. Der er afholdt arbejdsmøde og besigtigelse herom med Skanderborg Kommune.
Landsbyfællesskabet i Skanderborg Kommune afholder inspirationsmøde om vedvarende energi i landdistrikterne. Møder afholdes den 2. marts kl. 19:00 – 21 på Veng Skole. Bylauget opfordre til deltagelse. Se mere på Facebook her: <https://www.facebook.com/events/586723466670982/?ref=newsfeed>
* Legepladsudvalget
Pt. partnerskab med vandværk og Bylaug har er par borgere et konkret forslag om aftale med vandværket om brugsret til legeplads på en del af vandværksgrunden. Brugsretten behandles i Skanderborg Kommune. Bylauget opfordre til, at der på generalforsamlingen den 21. februar, nedsættes et legepladsudvalg med involverede borgere og at udarbejdes et budget, således det vil være muligt at kunne søge Skanderborg Kommunes landdistriktspulje inden deadline 1. april 2023. 
* Termonet
Der er p.t. ikke klarhed over alle punkter og spørgsmål som arbejdsgruppen arbejder på. Steen kontakter arbejdsgruppen i løbet af kommende weekend. Bylauget satser på, at der i dette forår sker en større klarhed over, hvilken tilslutning der man forventes. Målet er stadig, at arbejde for et termonet som kollektiv varme, og ar det vil kunne realiseres i 2024 / 2025.
* Placering af Knudepunkt for flextrafik i Sjelle
Skanderborg Kommune opretter i samarbejde med Midttrafik “knudepunkter” for flextrafik i Landdistrikterne. Bylauget peger på at knudepunktet i Sjelle bliver ved forsamlingshuset. Indberettes af Steen inden kommende weekend, da deadline for anvisning heraf er kommende mandag.
* Ønske om helhedsplan for Sjelle, herunder drøftelse af byudviklingen (4 lokationer)
Der afventes stadig svar fra Skanderborg Kommune om hvornår en mulig drøftelse om helhedsplan vil kunne blive afholdt. 
* Generalforsamling i Landsbyfællesskabet – Steen ønsker genvalg til bestyrelsen i Landsbyfællesskabet
Bylauget bifalder af Steen genopstiller til bestyrelsen i Landsbyfællesskabet

4 Generalforsamlingen 21. februar
* Formalia
Gennemgået og godkendt
* Beretning(er)
Udkast til beretningen hovedpunkter blev godkendt.
* Opstillinger til bestyrelsen
Steen genopstiller som formand
Tre bestyrelsesposter er på valg. To af disse genopstiller. Der skal vælges to suppleanter for et år.
* Praktisk vedr. generalforsamlingen
Steen møder først frem kl. 19:15 på grund af andet møde. Ellers mødes alle senest kl. 17:00. Første generalforsamling starter kl. 17:30. Marie kontakter Birthe om hvornår fra der er brug hjælp mv. 
Vi hjælper alle til før – undervejs og ved afslutningen
Borgermøde den 23. februar
Arbejdsgruppen har ikke helt klarhed over alle punkter. Måske vil øvrige bylaugspunkter indgå i mødet. Der vil blive orienteret om mødet på generalforsamlingen og udsendt invitation via hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook-sider.

6 Kvasthegn (Renosyd)
Bylauget ansøger ikke om Kvasthegn, da placering ikke anses for at være optimal i byen. Bylauget opfordrer borgerne selv til at lave kvasthegn i egne haver og områder. 

Evt.
Intet til referat

Referent Steen Frøslev