Referat af Generalforsamlingen i Sjelle Bylaug den 21. februar 2023

Se vedtægterne her

Februar 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i 2023 afholdes den 21. februar, hvor Sjelle Forsamlingshus og Sjelle Vandværk også afholder sine generalforsamlinger.
Alle 3 generalforsamlinger afholdes i Sjelle Forsamlingshus.
Se indkaldelsen her: <https://sjelle.dk/generalforsamlingerne-2023/>
Se opdateret dagsorden for Bylaugets generalforsamling her: <https://sjelle.dk/Bylaug/Generalforsamling/2023/2023_Bylaugs_Generalforsamling.pdf>

Dagsorden ifølge vedtægter / referat
1 Valg af dirigent
Kim
2 Laugets Beretning  <se beretningen her>
Godkendt
herunder beretning fra arbejdsgrupperner:
Termonet: Henvisning til borgermødet 23. februar 2023
Solcelleudvalg: Kommunen arbejder på projektet med henblik på ny indstilling til en evt. høringsfase. Udvalget har haft møde med gennemgang af sine forslag til supplerende visualiseringspunkter
Trafikudvalg: Trafikdæmpning – Cykelsti er der ingen endelig afklaring på hvornår dette vil kunne gennemføres.
Stiudvalg: Stiudvalget har fået økonomien på plads og kan derfor nu tage fat om den praktiske del. Der bliver brug for frivillige til dele af projektet. Lige nu står udvalget overfor at få lavet aftaler med de forskellige lodsejere. Herefter vil udvalget offentligøre oversigtkort over mulige stier / trampestier i og omkring Sjelle.
Legepladsudvalg: Selvetableret legepladsudvalg har indgået aftale med vandværket om benyttelse af en del af vandværksgrunden til legeplads. Der arbejdes pt med at få formaliseret brugsretten. Denne formalisering via SKANDERBORG KOMMUNE ser ud til at være langvarig, da anden myndig også skal behandle sagen. Fra salen blev der spurgt indtil overvejelser om Parkeringsmuligheder og at vejen op til området er en privat vej. Udvalget er ikke på den måde nået så langt i deres projekt, men vil blive taget med i udvalgets arbejde. 
Tænketank, visionsudvalg: Med henvisning til tidligere borgermøder, drøftelser, samt lokale individuelle henvendelser, har Bylauget via formanden henvendt sig til SKANDERBORG KOMMUNE om drøftelse af tanken om en helhedsplan for Sjelle. Nærmere herom på borgermødet den 23. februar 2023
Velkomstudvalg: Bylauget ligger op til at få udvalget suppleret op og at udvalget får vurderet behovet for en opdatering af velkomstspjesen “Sjelle Pjecen” og om der er nye ideer til modtagelse af nye Sjelleborgere.

3 Fremlæggelse af regnskabet <Se regnskab 2022>
Godkendt
4 Valg af Olderformand (vælges for et år af gangen) Steen Frøslev genopstiller
Steen genvalgt
5 Valg af Oldermænd – alle på valg:
Marie, Thomas, Niels, Anders og Ole Kallehauge valgt. På kommende konstituerende møde aftales hvilke tre der er valgt for 2 år og hvem der er valgt for 1 år.
6 Valg af Suppleanter – alle på valg:
Lilian og Gro er genvalgt

7 Valg af Udvalg:
* Kontaktperson til Landsbyfællesskabet:
Anders og Steen
*Trafikudvalg:

Anders
* Stiudvalg:
Thomas, Hans Hansen, Henrik, Steen
* Velkomstkomité:
Neils Jacobsen
* Visions- og Tænketank:
Steen, Anders
*Legepladsudvalg:
Signe, Catehine
*Solcelleudvalg:
Bent, Bjarne, Morten, Karsten, Steen
*Juletræsfest (p.t. ingen repræsentanter)
8 Valg af revisor og revisorsuppleant:
Kim og Christian er genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant
9 Indkomne forslag
Ingen
10 Evt.:
Emil fra Voldbyvej nr. 42 inviterer til æblemosteri. Nærmere herom vil komme.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar 2023 (mail kontakt@sjelle.dk) – Telefon 22161117 – Voldbyvej 17