Referat af konstituerende Bylaugsmøde 25. april 2016

 

Referat af Konstituerende Bylaugsmøde d. 25. april 2016

Deltagere: Henning Guldmann, Jørn Jensen, Inge Lise Rasmussen, Steen Frøslev, Bjørn Hølund, Birthe Mikkelsen
Fraværende: Hans Simonsen

1.      Velkomst ved Steen( formand )

2.      Konstituering af Bylauget:
Næstformand: Henning
Kasserer: Jørn
Skriverkarl: Birthe
Trafikudvalg: Inge Lise, Birthe , Bjørn
Byudvalg: Bjørn
Hans Simonsen finder vi noget til**

3.      Regnskab for 2015 blev gennemgået og forklaret af Steen
Kassebeholdning på kr. 914,55
Bankkonto 1 kr. 197,75
Bankkonto 2 kr. 3.341,32
Udgift i 2015 kr. 840 til one.com, Sjelle.dk
Resultat d.d. 2016. Overskud på kr. 360

4.      Trafikudvalget
Ansøgningen om skønpuljemidler til fortsat reetablering af fortovene i byen, blev desværre ikke imødekommet
I samarbejde med Midt Trafik og Tommy Bøtkjær er der etableret et læskur ved busholdeplads retning mod Silkeborg
Trafikudvalget vil være beboerne på Rosenvej behjælpelige med ansøgning til Skanderborg kommune om trafikbegrænsning på Rosenvej – afventer henvendelse fra beboerne på Rosenvej.
Trafikudvalget har fokus på flere uheld på Voldbyvej i den nedre bydel
Opmærksomhed fra Bylauget på trafiksikkerheden hvor vejen svinger ved Kirken/Rosenvej, da en del fodgængere krydser vejen her, på vej til bussen.

5.      Provstiet ønsker at sælge Præstegården og Forpagterboligen
Menighedsrådet er af Skanderborg Provsti, sat til at undersøge mulighederne for afvikling af de 2 boliger.

6.      Forventninger til arbejdet i dette Bylaugs år
Birte fra Udsigten tilbød på Bylaugets generalforsamlang, at udarbejde en pjece om Sjelle By, målrettet til f.eks. tilflyttere.
Bylauget er medansvarlige for folder med info. om Sjelle og inviterer Birte med til næste Bylaugsmøde den 2. juni.
Bjørn vil undersøge lidt om lokalplaner mhs. til drøftelse og muligheder for at have indflydelse på byens udvikling
Referater fra Byluagsmøder og Trafikudvalget vil blive lagt på Sjelle.dk / indgå med link på sjelle.dk,s nyhedsbrev

7.      Dato for næste møde
2. juni kl 19.30 hos Birthe

8.      Evt.
Der er søgt om en hjertestarter til Sjelle by, der kommer svar i maj ! – Det er ikke afklaret hvor Hjertestarteren skal opsættes.
Lovgivningen omkring landbrugsmaskiners spild af jord, slam mm. på offentlig vej siger, at vejene skal rengøres dagligt, så det ikke er til fare for trafiksikkerheden.
Opdatering af ”Bestyrelsen” under Bylaug på Sjelle.dk – Steen opdaterer listen. Bestyrelsens medlemmer skal sende Steen evt. rettelser….