Referat af Stiudvalgsmøde 3. jan. 2023

Stiudvalgsmøde 3. januar 2023

Mødet blev afholdt ved Hans Hansen

Deltagere; Hans Hansen, Henrik Andersen,
Steen Frøslev, Konsulent Bendt Nielsen
Afbud: Thomas

<Se mere på Stiudvalgets side>


Dagsorden / Referat

1: Bevilling fra Bolig og Planstyrelsens Landdistriktspulje
Udvalget har modtaget tilsagn om tilskud til vores stiprojekt om Trampestier ved Sjelle.
Det betyder, at projektets økonomi jf. projektbudgettet nu er på plads og at projektet nu kan gå igang.
Til Bolig og Planstyrelsen fremsendes underskrevet samarbejdsaftale om partnerskab med Sjelle Kirke og Den Fri Hestehaveskole.
Steen / Thomas indhenter disse underskrifter. (Der er modtaget underskrifter fra kirke og skole)
Der skal yderligere fremsendes tilsagn om, at budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med vilkårerne for bevilling fra Landdistriktspuljen, samt at projektets budget passer med projektets samlede aktiviteter, udgifter og finansiering. 
Der skal indsendes dokumentation for ejerforhold eller langtidslejekontrakt og en plan for drift og vedligehold. 
Steen og Bendt har disse “bolde”.

2: Opdatering af stikort 
Da der sker flere forskelllige ting i og omkring Sjelle som kan have indflydelse på stiruter, udarbejdes der et opdateret kort. Stikort offentliggøres først når fornødne aftaler er indgået med lodsejerne. Thomas har i samarbejde med Bendt om opdateringen.

3: Henvendelse til Lodsejerne og samarbejdsaftaler
Der skal snarest kontakt til berørte lodsejere om stiprojektets ideer til trampestier med henblik på accept og samarbejdsaftale – herunder placering af afmærkninger. 

4: Frivillige søges
Vedr. det praktiske om opsætning af afmærkningspæle (45 stk), samt enkelte bænke er nogle af de ting som der skal bruges frivillige til i dette forår.
Der vil være andre praktiske gøremål som støder til. Herom senere…. 

5: Nyt møde mv.
Der afholdes møde i februar, og udvalget suppleres op på generalforsamlingen den 21. feb. 

Sjelle den 11. januar 2023  NB kan blive opdateret … 

Referent Steen