Referat af Bylaaugsmøde 17. oktober 2016

 

Referat af bylaugsmøde den 17. oktober 2016

Sjelle Bylaug

Referat af bestyrelsesmøde i Sjelle Bylaug den 17. oktober 2016
Fremmødte: Birthe, Kim, Jørn, Ingelise, Steen Afbud: Henning, Hans, Bjørn

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden godkendt
 2. Godkendelse af referat godkendt Se tidligere dagsordener og referater her: https://sjelle.dk/sjelle-bylaug/bestyrelsesmoeder-og-referater/
 3. Nyt fra formanden
  1. Menighedsrådet har fået opsat hjertestarter på graverbygningen ved Sjelle Kirke
  2. Med henvisning til, at menighedsrådet, med anmodning fra provstiet, arbejder med muligheder for salg af Sjelle præstegård og Forpagterbolig, gør Sjelle Bylaug opmærksom på, at det ikke kun er bygningerne som er fredet, men også at fredningen omfatter arealerne ved og omkring bebyggelserne som er omfattet fredning. Fredningen omfatter, at der ikke på nogen måde må opsættes / opføres nogen former for fysisk elementer og forandringer.
  3. Modtaget Herskindsigt, som omdelt til fremmødte på mødet.
 4. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne Intet til referat
 5. Nyt fra udvalgene
  1. Trafik og byforskønnelse Se sidste referat på sjelle.dk: https://sjelle.dk/sjelle-bylaug/trafikudvalgsmoeder-og-referater/ Næste møde i udvalget afholdes mandag den 24. oktober. Udvalget oplyser, at Skanderborg Kommune har givet tilsagn og yderligere midler til byforskønnelsen som p.t. omfatter renovering af fortove mv. Se udvalget tidligere dagsordener og referater her: https://sjelle.dk/sjelle-bylaug/trafikudvalgsmoeder-og-referater/
 6. Regnskab Regnskabet fremlagt. Hovedtal:
  1. Beholdninger: Bylaug kasse: kr. 671,55, Bank: kr. 197,74
  2. Sjelle.dk: Bank: kr. 2896,32
  3. Resultalt 2016 d.d.:
   1. Overført fra 2016 kr: 4093,61
   2. Samlet beholdning kr.: 3765,61
   3. Over-underskud, resultat kr.: -328,00
  4. Bylaug 2016 d.d.
   1. Indtægter kr.: 0,00
   2. Udgifter kr.
    1. Generalforsamling kr.: 200,-
    2. Skt. Hans kr.: 343,00
  5. Sjelle.dk 2016 d.d.
   1. Indbetalinger mailadresser og frivillig kr.: 1700,-
   2. Udgifter til domæne og webhotel kr: 885,00
  6. Bemærkninger:
   1. Ikke alle mailbrugere har indbetalt det årlige kontingent på kr. 50,-
   2. Skt. Hans blev aflyst, men kåring af årets Sjelle borger blev alligevel gennemført. I den forbindelse. Fremmødte blev beværtet med en øl eller vand. Steen tilbagekøbte indkøbte varer. Samlet udgift til kåring og beværtning er kr. 343,00.
   3. Bylauget har sponsorereret snaps til Høstfest med kr. 600,-
 7. Indkomne forslag til drøftelse
  1. Forslag om fælles dag for afholdelse af generalforsamlinger Bylauget tiltræder ideen om, at der afholdes fælles dag for afholdelse af generalforsamlinger for Vandværk, Forsamlingshus og Bylag. Dette kræver dog en ændring af vedtægter. Steen udarbejder et forslag til vedtægtsændringer for Sjelle Bylaug, som kan fremlægges på kommende generalforsamling i marts 2017. Det Bylaugets mål at kunne deltage i den fælles generalforsamlingsdag fra 2018.
  2. Pjece – forslag fremsat af Birthe fra Nørregårdsvej Bylauget har modtaget forslag om velkomstpjece / oplysningspjece for Sjelle by og omegn. Bylauget anbefaler en kort beskrivende pjece som henviser til, at alle konkrete oplysninger og kontaktinformation kan findes på sjelle.dk. Steen kontakter Birthe om Bylaugets ønsker til Pjecen.
  3. Henvendelse om sti og vandrespor i og omkring Sjelle Opfordring, ønske og drøm fra Sjelle borger om, at få en sti rundt om Sjelle, hvor der er mulighed for at kunne se de smukke udsigter udover landskabet, nåde mod vest, syd og øst. Henvendelsen beskriver en konkret idé om, at få lavet et ”8-tals formet trampesti” ind og ud mellem huse og gårde placeret bag om byen. Bylauget finder ideen rigtig god, og henviser til sin tidligere rapport ”Fra landsbyafvikling til landsbyudvikling, samt sidste byvandring i forbindelse med kulturprojektet i Skanderborg kommune. Du kan se Bylaugets rapport her: https://sjelle.dk/sjelle-bylaug/landdistrikt/ Bylauget tænker også, at ideen kunne indgå i ”Spor i naturen” og kommende byudvikling. (se også referatet pkt. 7b)
 8. Høringssvar vedr. Kommuneplanen og den fremadrettede strategi
  1. Bestyrelsesmedlemmerne tilbagemelding på Hørringssvar Bylaugets bestyrelsesmedlemmer har ingen nye bemærkninger til fremsendt høringssvar. Bylauget vil fortsat fokuserer sit høringssvars punkter om:
   1. Tydelig strategi og plan for landsbyerne for:
    1. lokalplaner og miljøplan (byudvikling)
    2. Børnepasning, skole og fritid
    3. Trafiksikkerhed
    4. Kollektiv trafikDu finder Bylaugets samlede høringsvar her: https://sjelle.dk/sjelle-bylaug/hoeringssvar-kommuneplan-2016/
  2. Fremadrettet strategi
   1. Drøftelse mellem byens bestyrelser og interessegrupper
    1. Forsamlingshuset
    2. Vandværk
    3. Sjelle mark / Fremad
    4. Grundejerforeninger
    5. Menighedsråd
    6. Bylaug
    7. Virksomheder
    8. Lodsejer og UdlejereBylauget vil tage initiativ til at afholde fællesmøde med ovenstående  8 nævnte. Fællesmødet kan aftales afholdt i samarbejde med Sjelle Forsamlingshus inden foråret 2017. Steen tager kontakt til formanden for Sjelle Forsamlingshus om ideen.
 9. Skt. Hans 2017 Skt. Hans 2017 falder på en fredag. Derfor arbejdes der med en udvidet model for afholdelse af Skt. Hans 2017 i samarbejde med Sjelle Forsamlingshus. Kim arbejder for muligheder vedr. bespisning. Steen kontakter Forsamlingshuset.  
 10. Evt. Steen ønsker stadig hjælp til vedligeholdelse / udvikling af hjemmesiden Sjelle.dk, nyhedsbreve, og facebook.

Referent Steen Andersen Frøslev