Referat af Bylaugsmødet den 20. marts 2023

<Se alle Bylauges møder og referater her>

Mødet blev holdt hos Marie kl. 19:00

Referat af Bylaugsmødet den 20. marts 2023

Fremmødte: Marie, Niels, Anders, Ole, Thomas og Steen

Dagsorden den 20. marts 2023, konstituerende møde

1 Godkendelse af dagsorden til konstituerende møde
Godkendt. Formanden (Steen) bød det nye Bylaug velkommen og tillykke med valget.
2 Konstituering af:
* næstformand: Thomas
* Kasserer: Marie
* Skriverkarl: Anders
* Udvalg: fordeling af udvalgene mellem os.
3 Evt.

Referent Anders

Dagsorden den 20. marts 2023, ordinært bestyrelsesmøde

1 Godkendelse af dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde
Godkendt
2 Skanderborg Kommune: Høring vedr. ny politik for Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, med underteksten: “mange stærke fællesskaber”. Høringsfrist der den 17. april 2023.<se forslaget er>
Forslaget blev kort drøftet. Det overvejes om Bylauget sender et høringsvar. Landsbyfællesskabet er p.t. ved at lave høringssvar. Måske læner Bylauget sig op af dette.
3 Arbejdet og status i udvalgene:
a: Stiudvalg: Alle pengene er i hus, så nu kan det videre arbejde påbegyndes. Først skal aftaler med lodsejerne på plads. Derefter følger det egentlige arbejde med pæle, bænke og stier. Der er håb om at en stor del kommer på plads i år
Thomas er bylaugets repræsentant, samt tovholder på projektet.
b: Termonet: Arbejdsgruppen arbejder videre. Der er stor bevågenhed fra andre dele af kommunen omkring vores projekt. Marie, Niels, Steen og Anders deltog i mødet på fælleden omkring ”Alternativer til fjernvarme” den 21. marts.
Steen er ansvarlig for projektet og bylaugets repræsentant i arbejdsgruppen og styregruppen
c: Legepladsudvalg: Legepladsudvalget har lavet et budget for legepladsprojektet og søger landsbypuljen om  midler til projektet og holder snarest mødet for at udarbejde ansøgning til Nordea-fonden m.fl.  Steen er bylaugets repræsentant.
d: Solcelleudvalg: Solcelle udvalg – der følger formodentligt et borgermøde på et tidspunkt, når der er nyt i sagen. Steen er bylaugets repræsentant.
e: Trafikudvalg: Under corona krisen, stoppede vores møder, da kommunen havde skåret budgettet ind til benet og næsten projekter var sat i bero.
Jette Schmidt er ikke ansat i kommunen mere – ny kontakt er Louise Leth.
Anders kontakter hende for at få en status på vores projekter.

Anders er bylaugets repræsentant
4 Økonomisk status / regnskab 2023 – herunder frivilligt kontingent og mailkontingent
Status d.d. på regnskab 2023 blev fremlagt. Bylauget har følgende bemærkninger til status:
Det går lidt trægt med indbetalingerne til sjelle.dk for betaling af mailadresse. 
Kun cirka halvdelen har betalt. Der vil derfor blive sendt rykkere ud i nær fremtid.
Frivilligt kontingent ser også ud til ikke at have samme styrke i indbetalinger som tidligere år. Bylauget 
håber på, at flere vil indbetale frivilligt kontingent. 

5 Bylaugets arbejde 2023
Bylauget fortsætter sit arbejdet med de mange igangsatte projekter og vil gerne motiverer til, at traditionerne vedr. fastelavn med fastelavssoldaterne samt juletræsfest igen bliver arrangeret i Sjelle. 
Opretholdelse af landsbyidyllen, byens udvikling, tiltrækningskraft for bosætning, Børn og Unge, Lege- og væresteder har Bylaugets fokus.
a: borgermøder: Der afholdes borgermøde om Termonet – projektforslag og finiansering mv. den 25. april kl. 19:30 i Forsamlingshuset.
b: Helhedsplan for Sjelle: Trafikudvalget inddrages i arbejdet med helhedsplan for Sjelle.
På mødet med Skanderborg Kommune blev konkret aftalt, at der laves en trafiktælling og fartregistrerling på Voldbyvej, samt afsøgning af mulighed for gennemkørsel forbud på Rosenvej. 
c: Skt. Hans: Skt. Hans aften falder på en fredag i år. Anders finder ud af om vi skal have telt op og evt. lidt musik, så der sker lidt ekstra. Måske folk vil blive lidt længere sådan
d: Manglende udvalg / Tovholder: Fastelavssoldaterne og fest / Juletræsfest: Bylauget opfordrer til at der er nogle frivillige der tager teten…
6 Evt.
Thomas og Anders deltager i topmødet på Skanderborg Fælled torsdag den 30. marts, som repræsentanter for Sjelle. Steen deltager som medlem af Landsbyfællesskabets bestyrelse
Bilag: Status regnskab 2023 pr 17. marts 2023 (fremsendt på mail til bestyrelsen)
Referent Anders